Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 วิทยาลัยดุสิตธานี โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 1
26 ก.ค. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 1

รับตรง 62 วิทยาลัยดุสิตธานี โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 1
2K views | 26 ก.ค. 62
ไม่ระบุ
26 ก.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
ปิดรับสมัคร
26

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมบริการในธุรกิจการท่องเที่ยว
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (เทียบโอนประสบการณ์)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6, ปวช. หรือเทียบเท่า (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส หรือ เทียบเท่า ในสาขาที่ที่กำหนด (หลักสูตรเทียบโอน)
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์
- น้อง ๆ ม.ปลาย ที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ วิชาละ 35 คะแนน จะได้รับการพิจารณายกเว้น ไม่ต้องสอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- หรือ สมัครโดยตรงที่วิทยาลัยดุสิตธานี หรือสมัครทางไปรษณีย์
- ค่าสมัคร 500 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 26 ก.ค. - 22 ต.ค. 62

สอบ
: 26 ต.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 26 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ต.ค. 62

Related Content