Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏเทพสตรี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
22 ก.ค. 62
3K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ราชภัฏเทพสตรี เปิดรับภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

 

รับตรง 62 ม.ราชภัฏเทพสตรี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
3K views | 22 ก.ค. 62
390 คน
20 ก.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
ปิดรับสมัคร
20

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
35 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
35 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) (เทียบโอน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล) (เทียบโอน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
35 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
- สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ เทียบเท่า (ระดับเทียบโอนผลการเรียน)  
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
**เฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสอบคัดเลือก**
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เปิดรับสมัครทุกวัน เวลา 08.30 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ค่าสมัคร 200 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 20 ก.ค. - 18 ส.ค. 62

สอบ
: 24 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ส.ค. 62

Related Content