Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค โครงการพิเศษ
27 มิ.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค โครงการพิเศษ รอบเพิ่มเติม

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค โครงการพิเศษ
2K views | 27 มิ.ย. 62
2 คน
26 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
26

คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชารังสีเทคนิค
2 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT1/PAT2 ปี 2562
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 26 - 28 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 01 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 02 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 03 ก.ค. 62

Related Content