Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (ครั้งที่ 2)
03 พ.ค. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี เปิดรับวิทยาลัยแพทศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (ครั้งที่ 2) 

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (ครั้งที่ 2)
2K views | 03 พ.ค. 62
30 คน
01 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
01

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
30 คน
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นปลาย
- อายุ ไม่เกิน 25 ปี
- ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันจากทั่วประเทศ ปี 2562 ​

คุณสมบัติเฉพาะ

1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวนรับ 22 คน 
- ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ ต่อเนื่องน้อยกว่า 5 ปี 
- ต้องเป็นนักเรียน ที่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 

2. กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ จำนวนรับ 8 คน
- ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ ต่อเนื่องน้อยกว่า 5 ปี 
- ต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนนสอบวิชา 9 วิชาสามัญ ปี 2562 (ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามการคัดเลือกทั้ง 2 กลุ่ม สามารถสมัครได้ทั้ง 2 กลุ่ม 
- ค่าสมัคร 500 บาท ต่อ 1 โครงการ ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 10 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 15 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 21 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 พ.ค. 62

Related Content