Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (ครั้งที่ 4)
01 เม.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (ครั้งที่ 4)

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (ครั้งที่ 4)
2K views | 01 เม.ย. 62
15 คน
05 เม.ย. 62 - 10 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
05

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาจีนศึกษา
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาอินเดียศึกษา
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาไทยศึกษา
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษา ม. 6 หรือ เทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
ตามระบบเช่น (GCE / GCSE / IGCSE / IB / GED) โดยผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
-  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
1. SAT (critical reading) หรือ New SAT (reading and writing) ไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
หรือ คะแนนรวม SAT ไม่ต่ำกว่า 1100 คะแนน หรือ
2. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ 
4. TOEFL(iBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ
5. ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
**(ผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาได้รับการยกเว้นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ)
- เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรจีนศึกษา ต้องผ่าน HSK ระดับ 4 ขั้นต่ำ 180 คะแนน และผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนนตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 
- นำหลักฐานการสมัครตามที่กำหนด ฉบับจริง มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 05 เม.ย. - 10 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 13 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 17 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 พ.ค. 62

Related Content