Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.แม่โจ้ รอบที่ 2 แบบโควตา วิทยาเขตแพร่
01 มี.ค. 62
715 views
Shares
0

TCAS 62 ม.แม่โจ้ เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา วิทยาเขตแพร่

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้
1. แบบไม่มีการสอบ: พิจารณาจากผลการเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน >>Click
2. โครงการพิเศษ: โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล >>Click
3. โครงการพิเศษ: โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ) ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-42 >>Click
4. โครงการพิเศษ: โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง) >>Click

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช.
- GPAX และ แผนการเรียน ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- แฟ้มสะสมผลงาน *เฉพาะที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content