Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
27 เม.ย. 63
8K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้อมูลการรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 4 Admissions 2 ประจำปีการศึกษา 2563 

คณะที่เปิดรับ​
- คณะกายภาพบำบัด
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะพลศึกษา
- คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
- วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- เด็กซิ่ว กศน. ปวช. สมัครได้
เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนน GPAX 20%
- คะแนน O-NET 30%
- คะแนน GAT/PAT 0-50%
การสมัคร
- สมัครผ่านระบบ My TCAS >> https://www.mytcas.com
- รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา​
- ค่าสมัครสาขาวิชาละ 150 บาท ค่าดำเนินการ 50 บาท สมัครครบ 4 สาขาวิชา 300 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 20 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 29 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS​
: 29 - 30 พ.ค. 63
Related Content