Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS62 62 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 2 โครงการพิเศษ
24 ม.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS62 62 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 2 โครงการพิเศษ

รับตรงม.เชียงใหม่ โครงการที่เปิดรับ ดังนี้
1. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา
2. โครงการรับนักเรียนพิการ
3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
4. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
5. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6. โครงการพิเศษอื่น ๆ 
7. โครงการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

TCAS62 62 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 2 โครงการพิเศษ
3K views | 24 ม.ค. 62
ไม่ระบุ
19 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
19
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ชำระค่าสมัคร ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่คณะกำหนด ทางไปรษณีย์ ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 19 - 26 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 19 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

**โครงการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ​ วันรับสมัคร ดำนินการสมัครตามกำหนดการของคณะ**​
Related Content