Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 พระนครเหนือ รอบที่ 2 แบบโควตา
22 ม.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS 62 พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา

รับตรงพระนครเหนือ โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
1. โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะบริหารธุรกิจ
3. โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

TCAS 62 พระนครเหนือ รอบที่ 2 แบบโควตา
3K views | 22 ม.ค. 62
ไม่ระบุ
07 ม.ค. 62 - 04 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
07

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
80 คน
2.75
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
80 คน
2.75
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (BAcc)
100 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA)
150 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
10 คน
2.70
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
10 คน
2.70
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
10 คน
2.75/3.00
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์
10 คน
2.75/3.00
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
15 คน
3.00
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
10 คน
2.75
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต แขนงวิชาวิศวกรรมโลหการ
10 คน
2.75
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส
10 คน
2.75/3.00
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- ปวช. เฉพาะที่กำหนด
- ต้องมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ในจังหวัดระยอง ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- GPAX 5 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละคณะที่สมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน *เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 400 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 ม.ค. - 04 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 07 ก.พ. 62

สอบ
: 09 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 07 ก.พ. 62

สอบสัมภาษณ์
: 09 - 10 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 14 ก.พ. 62

Related Content