Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 แบบโควตา
18 ธ.ค. 61
6K views
Shares
0

TCAS​ 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา โครงการที่เปิด ดังนี้

1. โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯ 
2. โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ 
3. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) 
4. โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. โครงการลูกพระพิรุณ 
6. โครงการเด็กไทยสู่สากล 
7. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน 
8. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) 
9. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

TCAS 62 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 แบบโควตา
6K views | 18 ธ.ค. 61
ไม่ระบุ
06 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ
ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ที่แต่ละโครงการสมัครกำหนด
-  สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ เฉพาะสาขาที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มสะสมผลงาน เฉพาะสาขาที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ หรือ ไทยพาณิชย์
หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 - 20 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 19 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

**กำหนดการวันสอบอื่น ๆ ดูที่ระเบียบการแต่ละโครงการที่เลือกสมัคร**
Related Content