Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio
22 ต.ค. 61
4K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

1. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) โครงการนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ
2. คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหา
3. คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" (Young Smart Ag-Entrepreneur)
4. โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. โครงการลูกพระราชบิดา 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. โครงการลูกพระราชบิดา 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. โครงการทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9. โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
11. โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" คณะวิทยาศาสตร์
12. โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
13. โครงการศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
14. โครงการเกษตรทายาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15. โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน
16. โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์
17. โครงการลูกสงขลานครินทร์
18. โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์
19. โครงการรับนักเรียนฐานวิทยาศาสตร์
20. โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
21. โครงการ "ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง"
22. โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง"
23. โครงการ "ต้นศิลป์": ศิลปะการแสดง"
24. โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง"
25. โครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
26. โครงการ "สถาภูมิ" (STABHUMI)"
27. โครงการ โควต้าเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
28. โครงการเด็กดีศรีปวช. 
29. โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี 
30. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
31. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากเครือข่ายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio
4K views | 22 ต.ค. 61
ไม่ระบุ
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) (โครงการนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ)
15 คน
3.00
GPAX

คณะเศรษฐศาสตร์
ทุกสาขา (โครงการนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหา)
12 คน
3.00
GPAX

คณะเศรษฐศาสตร์
ทุกสาขา (โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่")
10 คน
2.75
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ตามที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

Related Content