Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยนานาชาติ
13 ก.ย. 61
11K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มภร.สุนันทา) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยนานาชาติ
11K views | 13 ก.ย. 61
ไม่ระบุ
03 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61
ปิดรับสมัคร
03

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรม และ วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า 
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / กศน.
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 9.00 - 15.00 น. เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์*
- ค่าสมัคร 350 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 - 28 ก.ย. 61

Related Content