Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.พายัพ ประเภทไม่ต้องสอบ ภาคการศึกษาที่ 2
15 ส.ค. 61
8K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยพายัพ (P.Y.U) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทไม่ต้องสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.พายัพ ประเภทไม่ต้องสอบ ภาคการศึกษาที่ 2
8K views | 15 ส.ค. 61
ไม่ระบุ
20 ส.ค. 61 - 19 ต.ค. 61
ปิดรับสมัคร
20

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ (วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ , วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , วิชาเอกการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการบัญชี
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. 3 หรือ ปวส. 2 หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ ทางไปรษณีย์ (วันที่ 20 ส.ค. - 5 ต.ค. 61)
- สมัครด้วยตนเอง (วันที่ 20 ส.ค. - 19 ต.ค. 61) ไปที่ ศูนย์รับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
- ค่าสมัคร 200 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 20 ส.ค. - 19 ต.ค. 61

1. กรณีสมัครมาทางไปรษณีย์  (จะทราบผลฯ หลังจากส่งไปรษณีย์มาแล้ว 7 วัน)
2. กรณีสมัครด้วยตนเอง (จะทราบผลฯ  ณ วันที่สมัคร)
Related Content