Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.นเรศวร รอบที่ 1 Portfolio
09 ก.ย. 63
7K views
Shares
0

TCAS 64 ม.นเรศวร รอบที่ 1 Portfolio

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
3. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
4. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม(โครงการลูกพระฆเนศ)
5. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ดนตรี
6. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา
7. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
8. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม
9. โครงการทายาทผู้ประกอบการ
10. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(สอวน.)
11. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
12. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
13. โครงการทายาทเกษตรกร
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร
16. โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่
17. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)
18. โครงการช้างศึกพระนเรศวร
19. โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว
20. โครงการ Law for Languages
21. โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร
22. โครงการพิเศษสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
23. โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
24. โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่
25. โครงการกระจายนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกสู่ภูมิภาค
26. โครงการพิเศษสำหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
27. โครงการรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ
28. โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร

TCAS 64 ม.นเรศวร รอบที่ 1 Portfolio
7K views | 09 ก.ย. 63
2,375 คน
09 ก.ย. 63 - 09 ก.ย. 63
ปิดรับสมัคร
09
คุณสมบัติของผู้สมัคร

จำนวนรับรวมทุกรอบ 9,113 คน
รอบที่ 1 Portfolio 2,375 คน
รอบที่ 2 โควตา 3,147 คน
รอบที่ 3 Admission I 2,059 คน
รอบที่ 3 Admission II 1,532 คน
 
เกณฑ์การพิจารณา
การสมัคร
**TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**

**ติดตามระเบียบการฉบับเต็ม เร็ว ๆ นี้ ทางเว็บไซต์โครงการ**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 ก.ย. 63

Related Content