Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ศิลปากร รอบที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์
16 ก.ค. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.ศิลปากร รอบที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์
3K views | 16 ก.ค. 61
230 คน
16 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
16

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย 
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน GAT / PAT 1 / PAT 2
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์  
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย , ธนาคารทหารไทย , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ผู้สมัครเลือกสมัครได้จำนวน 2 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 - 23 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 ส.ค. 61

Related Content