Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.กาฬสินธุ์ ระบบโควตา
31 ต.ค. 60
3K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มกส.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.กาฬสินธุ์ ระบบโควตา
3K views | 31 ต.ค. 60
660 คน
01 ต.ค. 60 - 30 พ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
01

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาประมง
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาช่างยนต์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาการจัดการ
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาการตลาด
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาการบัญชี
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- สายอาชีพ ปวช. ปวส.
- มีคุณสมบัติตรงตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- สมัครด้วยตนเอง ได้ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
- ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ต.ค. - 30 พ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 12 ธ.ค. 60

Related Content