Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.แม่โจ้ รอบที่ 1 Portfolio
24 ก.ย. 63
2K views
Shares
0

TCAS 64 ม.แม่โจ้ รอบที่ 1 Portfolio 

- คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
- คณะวิทยาศาสตร์
- วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิทยาลัยบริหารศาสตร์
- วิทยาเขตชุมพร

TCAS 64 ม.แม่โจ้ รอบที่ 1 Portfolio
2K views | 24 ก.ย. 63
ไม่ระบุ
15 ก.ย. 63 - 31 ต.ค. 63
เหลืออีก 2 วัน
15
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- ปวช. หรือ เทียบเท่า
- GPAX 4 หรือ 6 เทอม ตามที่คณะสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
- จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐาน ทางไปรษณีย์เท่านั้น รายละเอียดที่อยู่ ดูในระเบียบการ
- สามารถเลือกสมัครได้เพียงละ 1 โครงการ 1 สาขาวิชาเท่านั้น !!

**TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 ก.ย. - 31 ต.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 พ.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 22 - 23 ก.พ. 64 
Related Content