Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เราทุกคนต้องมีเพื่อน เรามีเพื่อนบ้าน เรามีเพื่อนที่โรงเรียน และเราอาจจะมีเพื่อนอื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไป ประเทศชาติก็เช่นเดียวกัน ประเทศไทยมีประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า เขมรหรือกัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินเดีย มีมิตรประเทศที่อยู่ห่างออกไปในทวีปอื่น
Others | 3K Views
Contents of the week
การศาสนา
เด็กๆ เคยเห็นกรวด ทราย ตามแม่น้ำลำธารบ้างหรือไม่ ก้อนกรวดเหล่านั้น แต่เดิมก็คือ ก้อนหินขรุขระ เมื่อมันถูกกระแสน้ำพัดพา และขัดเกลาทีละน้อยๆ มันก็มีพื้นผิวเรียบ กลมมน เราเก็บมาถือไว้ได้ไม่บาดมือ ก้อนหินหยาบขรุขระ ยังถูกขัดให้เรียบได้ จิตใจของคนที่
พุทธ | 1K Views
ศาสนา
ศาสนา พุทธศาสนาถือกำเนิดจากประเทศอินเดียเมื่อประมาณสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว เข้ามาในประเทศไทยได้นับพันปีแล้ว คนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาโดยผสมผสานกับความเชื่อแบบพราหมณ์ และความเชื่อดั้งเดิมนับถือผีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจึงเห็นพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิ
พุทธ | 2K Views
พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก
พุทธ | 2K Views
วัดญวนในประเทศไทย
วัดญวนในประเทศไทย คำว่าญวน เป็นคำที่คนไทยในสมัยก่อนใช้เรียกชาวเวียดนามซึ่งเป็นชนชาติเพื่อนบ้านของเรา ในประเทศไทยเมื่อราว ๒๐๐ ปี มาแล้วชาวญวนอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย ได้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและมีวัดที่เรียกว่าวัดญวน
พุทธ | 2K Views
การศาสนา
เด็กๆ เคยเห็นกรวด ทราย ตามแม่น้ำลำธารบ้างหรือไม่ ก้อนกรวดเหล่านั้น แต่เดิมก็คือ ก้อนหินขรุขระ เมื่อมันถูกกระแสน้ำพัดพา และขัดเกลาทีละน้อยๆ มันก็มีพื้นผิวเรียบ กลมมน เราเก็บมาถือไว้ได้ไม่บาดมือ ก้อนหินหยาบขรุขระ ยังถูกขัดให้เรียบได้ จิตใจของคนที่
การศาสนา
เด็กๆ เคยเห็นกรวด ทราย ตามแม่น้ำลำธารบ้างหรือไม่ ก้อนกรวดเหล่านั้น แต่เดิมก็คือ ก้อนหินขรุขระ เมื่อมันถูกกระแสน้ำพัดพา และขัดเกลาทีละน้อยๆ มันก็มีพื้นผิวเรียบ กลมมน เราเก็บมาถือไว้ได้ไม่บาดมือ ก้อนหินหยาบขรุขระ ยังถูกขัดให้เรียบได้ จิตใจของคนที่
การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เราทุกคนต้องมีเพื่อน เรามีเพื่อนบ้าน เรามีเพื่อนที่โรงเรียน และเราอาจจะมีเพื่อนอื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไป ประเทศชาติก็เช่นเดียวกัน ประเทศไทยมีประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า เขมรหรือกัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินเดีย มีมิตรประเทศที่อยู่ห่างออกไปในทวีปอื่น
Others | 3K Views
การศาสนา
เด็กๆ เคยเห็นกรวด ทราย ตามแม่น้ำลำธารบ้างหรือไม่ ก้อนกรวดเหล่านั้น แต่เดิมก็คือ ก้อนหินขรุขระ เมื่อมันถูกกระแสน้ำพัดพา และขัดเกลาทีละน้อยๆ มันก็มีพื้นผิวเรียบ กลมมน เราเก็บมาถือไว้ได้ไม่บาดมือ ก้อนหินหยาบขรุขระ ยังถูกขัดให้เรียบได้ จิตใจของคนที่
Others | 1K Views
บทบาทหน้าที่ของพราหมณ์ต่อราชสำนักสยาม
ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง สมัยสุโขทัย เป็นหลักฐานเก่าแก่ชิ้นหนึ่งที่เป็นประจักษ์พยาน ถึงบทบาท ของพราหมณ์ในสังคมไทย ที่มีมาช้านานแล้ว โดยได้จารึกเรื่องราวการประดิษฐานเทวรูป พระอิศวร พระนารายณ์ พระคเณศ ในเทวาลัยมหาเกษตร ที
Others | 737 Views
ตำแหน่งพระครูพราหมณ์
ดังเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เทวสถานโบสถ์พราหมณ์สำหรับพระนครนั้นเป็นที่พำนักของพราหมณ์ราชสำนัก พราหมณ์เหล่านี้ มีฐานะเป็นข้าราชการในพระราชสำนัก ขึ้นตรงต่อกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง สันนิษฐานว่า การแต่งตั้งตำแหน่งพราหมณ์เหล่านี้ มีมาต
Others | 666 Views

Webboard : ศาสนา

กระทู้ล่าสุด
Follow us