Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

วัชพืช

Posted By Plookpedia | 05 ธ.ค. 59
12,480 Views

  Favorite

วัชพืช

วัชพืช คือ พืชซึ่งเป็นโทษแก่พืชที่เราปลูกไว้ หญ้าที่เกิดอยู่ในสวนสักเป็นวัชพืช  สาหร่ายในนาข้าวเป็นวัชพืช  หญ้าขจรจบที่ขึ้นอยู่ในไร่ข้าวโพดเป็นวัชพืช   วัชพืชมีหลายชนิด ทุกชนิดเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ อาจเป็นเพราะลมพาเมล็ดมาตกไว้ หรือน้ำพัดพามา คนหรือสัตว์อาจนำติดตัวมาหล่นไว้โดยไม่ตั้งใจก็ได้

 

 

      วัชพืชเป็นโทษเพราะคอยแย่งอาหาร น้ำ และแสงสว่าง ทำให้พืชที่ปลูกไว้ไม่เจริญเติบโต ให้ผลิตผลน้อยลง วัชพืชที่ติดมากับอาหารสัตว์ จะทำให้อาหารสัตว์นั้นมีประโยชน์น้อยลง อันเป็นเหตุให้สัตว์ให้เนื้อ นม ไข่ ได้น้อยลง ยิ่งกว่านั้น วัชพืชบางชนิดยังเป็นพิษร้ายแรง ที่อาจทำให้สัตว์ที่กินวัชพืชเข้าไปเป็นอันตรายถึงตายได้ ในปีหนึ่งๆ เราต้องเสียเงินและแรงงานไปเป็นจำนวนมากเพื่อกำจัดวัชพืช


 

 

คำว่า วัชพืช มาจาก วัช หรือ วัชชะ แปลว่า "สิ่งที่ควรละทิ้ง" ซึ่งเมื่อรวมกับคำว่า พืช เป็นวัชพืช จึงมีความหมายว่า "พืชที่ควรละทิ้ง"

 

หญ้าขจรจบ เป็นวัชพืชที่ให้โทษร้ายแรงชนิดหนึ่งในไร่ข้าวโพด


      ได้มีผู้ให้คำจำกัดความ วัชพืช ไว้เป็นหลายอย่าง เช่น พืชที่ไร้ประโยชน์ พืชไม่พึงประสงค์ พืชที่ขัดผลประโยชน์ต่อมนุษย์ พืชที่ควรละทิ้ง คำจำกัดความดังกล่าวข้างต้นเหล่านี้ยังไม่มีคำใดถูกแท้ทีเดียวนัก เพราะมีวัชพืชอยู่หลายชนิดที่ไม่ควรทิ้ง ให้คุณ และไม่ขัดผลประโยชน์ของมนุษย์เสียทีเดียว วัชพืชบางชนิดมีดอกสวยงาม บางชนิดช่วยยึดดินไม่ให้ดินพังทลาย และบางชนิดก็ให้ประโยชน์ได้บ้างเหมือนกัน เช่น หญ้าขนมเทียน ขึ้นตามไร่พริกแถวราชบุรี เมื่อใกล้วันตรุษจีน หญ้าขนมเทียนจะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ ๕๐ บาท (พ.ศ. ๒๕๒๐) หญ้าชนิดนี้ เขานำมาตำ คั้นเอาน้ำผสมแป้ง ทำให้ขนมไม่ติดใบตอง หญ้าขจรจบ อันเป็นวัชพืชที่ให้โทษร้ายแรงในไร่ข้าวโพด ขณะต้นยังอ่อน ไม่มีดอก ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ เมื่อต้นแก่แห้งแล้วก็ใช้ทำเยื่อกระดาษได้ดี วัชพืชจึงมีทั้งประโยชน์และโทษ เพียงแต่มีประโยชน์น้อยเท่านั้น เมล็ดวัชพืชมักปนมากับเมล็ดพืชที่ใช้ปลูก หรืออาจปลิวมาตามลม ลอยมากับกระแสน้ำ ติดมากับตัวสัตว์ พวกนก แมลง บางครั้งติดมากับเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับทำการเพาะปลูก หรือติดมากับดิน ดังนั้น จึงควรตรวจดูวัชพืชในแปลงเพาะปลูก ถ้ามีติดมาก็ควรถอนทิ้งเสียตั้งแต่ต้นยังอ่อนอยู่ยังไม่มีเมล็ด จะช่วยลดการกระจายพันธุ์ของวัชพืชลงได้

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
ชนิดของวัชพืช
ชนิดของวัชพืช วัชพืชแบ่งตามลักษณะที่อยู่ออกได้เป็น ๒ พวกใหญ่ๆ คือ ก. วัชพืชน้ำ หมายถึง วัชพืชที่ขึ้นในน้ำ หรือขึ้นตามริมตลิ่งที่มีดินชื้นมากๆ มักเป็นพืชที่มีลำต้นเล็กอ่อน ใบบาง เพื่อลู่ไปตามกระแสน้ำได้ดี มีหลายลักษณะตามสภาพที่ขึ้น กล่าวคือ บางพวกลอยน้ำ
1K Views
2
ความเสียหายที่เกิดจากวัชพืช
ความเสียหายที่เกิดจากวัชพืช วัชพืชทำความเสียหายแก่เกษตรกรหลายด้าน คือ ๑. ด้านการเพาะปลูก วัชพืชนับว่า เป็นศัตรูอย่างหนึ่งของพืชปลูก ในปีหนึ่งๆ วัชพืชทำให้รายได้กสิกรลดลง เนื่องจากผลิตผลลดลงเป็นจำนวนไม่น้อย ในต่างประเทศได้มีการค้นคว้าวิจัยผลเสียหายอันเน
1K Views
3
การแพร่กระจายพันธุ์ของวัชพืช
การแพร่กระจายพันธุ์ของวัชพืช วัชพืชส่วนใหญ่กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ด ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปได้ โดยมี ลม น้ำ คน และสัตว์เป็นเครื่องช่วยทำให้กระจายไปได้ไกลๆ และรวดเร็ว แต่วัชพืชบางชนิดไม่ได้กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ด เช่น แห้วหมู ใช้หัวและไหลขยายพันธุ์ หญ้าขจรจบ
2K Views
4
การป้องกัน
การป้องกัน ๑. ควรใช้เมล็ดพืชปลูกที่ปราศจากเมล็ดวัชพืชปน ปัจจุบันแทบทุกประเทศมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานพันธุ์พืช กฎหมายนี้ตราขึ้น เพื่อช่วยกสิกรให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามความประสงค์ มีความงอกดี และเมล็ดนั้นมีเมล็ดวัชพืชปนอยู่เป็นจำนวนน้อย ซึ่งไม่ทำความเสี
606 Views
5
การกำจัดหรือการควบคุม
การกำจัดหรือการควบคุม เมื่อวัชพืชเป็นศัตรูพืชปลูก จำเป็นต้องมีการกำจัด เพื่อให้ปริมาณวัชพืชลดลงหรือหมดไป และเพื่อให้การกำจัด หรือควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จัก และทราบลักษณะทางพฤกษศาสตร์ หรือวงชีพของวัชพืชนั้นๆ เสียก่อน เช่น วั
2K Views
6
ข้อระมัดระวังในการใช้สารกำจัดวัชพืช
ข้อระมัดระวังในการใช้สารกำจัดวัชพืช ก. ต้องเลือกใช้ยาให้ตรงตามชนิดของพืชปลูกซึ่งจะทราบได้จากสลากของยาชนิดนั้น ถ้าใช้ยาไม่ถูกต้อง อาจทำให้พืชปลูกตาย หรือต้นแคระแกร็น ข. ต้องระมัดระวังการปลิวของละอองยา (spray drift) บางชนิด เช่น ทูโฟดี ที่อยู่ในรูปของเอสเ
556 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow