ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 211 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA210007 แบบทดสอบ มิตตวินทุกขชาดก และ ราโชวาทชาดก 10 ม.2 22K
SOMA109999 ชาดก 10 ม.1 20.5K
SOMA309981 กฎหมายแพ่งและอาญา 10 ม.3 107.3K
SOMA209975 แบบทดสอบ เรื่อง กฎหมายทะเบียนราษฎร 10 ม.2 20.6K
SOMA109968 การเป็นพลเมืองดี 10 ม.1 25.5K
SOMA209959 แบบทดสอบเรื่อง กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 10 ม.2 24.9K
SOMA109944 วัฒนธรรม 20 ม.1 16.1K
SOMA309877 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่9 20 ม.3 18.4K
SOMA309876 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่8 20 ม.3 8.7K
SOMA309875 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่7 20 ม.3 7.8K
SOMA309874 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่6 20 ม.3 8.3K
SOMA309873 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่5 20 ม.3 12.5K
SOMA309872 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่4 20 ม.3 15.3K
SOMA309871 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่3 20 ม.3 37.3K
SOMA309870 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่2 20 ม.3 15.3K
SOMA309869 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่1 20 ม.3 26.4K
SOMA309868 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่5 20 ม.3 9.5K
SOMA309867 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่4 20 ม.3 5.8K
SOMA309866 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่3 20 ม.3 13.2K
SOMA309865 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่2 20 ม.3 9.3K
SOMA309864 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่1 20 ม.3 65.6K
SOMA209855 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่6 20 ม.2 26.3K
SOMA209854 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่5 20 ม.2 14.1K
SOMA209853 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่4 20 ม.2 13.1K
SOMA209852 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่3 20 ม.2 11.5K