ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 193 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA111901 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 3 10 ม.1 55.9K
SCMA111899 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง พลังงานความร้อน ชุดที่ 3 10 ม.1 124.1K
SCMA111898 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 2 10 ม.1 30.4K
SCMA111897 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร ชุดที่ 3 10 ม.1 53.1K
SCMA111880 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 1 10 ม.1 19.8K
SCMA111879 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 4 18 ม.1 24.1K
SCMA211851 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 10 ม.2 152.4K
SCMA111850 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง การสร้างอาหารของพืช 10 ม.1 21.4K
SCMA111845 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 2 10 ม.1 13.5K
SCMA211839 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3 10 ม.2 48.7K
SCMA311837 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1 10 ม.3 127.3K
SCMA111786 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 3 10 ม.1 306.5K
SCMA211779 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2 10 ม.2 110.7K
SCMA111717 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง พลังงานความร้อน ชุดที่ 2 5 ม.1 29.7K
SCMA111711 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 4 10 ม.1 69.8K
SCMA111635 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 35 15 ม.1 33.9K
SCMA111625 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ 10 ม.1 23.9K
SCMA011556 การทำงานกระเพาะอาหาร 20 มัธยมต้น 16.9K
SCMA111541 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต 10 ม.1 16K
SCMA011458 ติวข้อสอบO-net พื้นฐานเรื่่องเเหล่งน้ำ 22 มัธยมต้น 26.6K
SCMA111320 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง ลมฟ้าอากาศ 10 ม.1 113.3K
SCMA311312 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชุดที่ 1 20 ม.3 79.4K
SCMA111272 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เมฆ 10 ม.1 82.7K
SCMA111268 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 1 18 ม.1 96K
SCMA111247 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 6 10 ม.1 15.4K