ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 134 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB602173 สังคมศึกษา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 20.9K
SOPB602171 เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 16K
SOPB602169 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 37.2K
SOPB602167 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 35.1K
SOPB602165 เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 36K
SOPB602163 เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 101.7K
SOPB602161 เรื่อง ศาสนากับการดำรงชีวิต ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 14K
SOPB602159 เรื่อง ศาสนากับการดำรงชีวิต ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 26.2K
SOPB602135 เรื่อง ชาติไทย ป.6 20 ป.6 14.7K
SOPB602133 เรื่อง วัฒนธรรมไทย ป.6 20 ป.6 31.3K
SOPB602131 เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและเหตุการณ์สำคัญ ป.6 20 ป.6 11.9K
SOPB602129 เรื่อง เวลาและวิธีทางประวัติศาสตร์ ป.6 20 ป.6 21.6K
SOPB602127 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ป.6 20 ป.6 25K
SOPB602125 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.6 20 ป.6 4.7K
SOPB602123 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.6 20 ป.6 5.6K
SOPB602121 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก ป.6 10 ป.6 13.2K
SOPB602119 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.6 20 ป.6 15.7K
SOPB602117 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.6 20 ป.6 52.4K
SOPB600844 ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่5 20 ป.6 33.3K
SOPB600843 ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่4 20 ป.6 29K
SOPB600842 ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่3 20 ป.6 23.3K
SOPB600841 ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่2 20 ป.6 74.5K
SOPB600840 ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่1 20 ป.6 262K
SOPB600444 วิชาสังคมศึกษา ป.6 20 ป.6 55.1K
SOPB600309 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่10 20 ป.6 18.5K