ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 276 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPB609938 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย ป.6 10 ป.6 62.5K
TEPA106549 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่29 10 ป.1 80.8K
TEPA106548 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่28 10 ป.1 34.3K
TEPA106547 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่27 10 ป.1 26.1K
TEPA106441 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่6 10 ป.1 33.1K
TEMA205684 คอมพิวเตอร์ ม.2 ชุดที่1 5 ม.2 85.8K
TEMA105659 คอมพิวเตอร์ ม.1 ชุดที่1 5 ม.1 61.4K
TEMA104450 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่อยการเรียนรู้ที่2 10 ม.1 32.6K
TEMA104366 แบบทดสอบก่อนเเรีนย-หลังเรียน หน่วยที่ 1 10 ม.1 31.5K
TEMA104363 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 10 ม.1 22.6K
TEMA104362 แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่3 10 ม.1 13.7K
TEMA104359 แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน หน่วยการเรียยนรู้ที่ 3 10 ม.1 7.7K
TEMA104357 แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 10 ม.1 13.4K
TEMA104352 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 10 ม.1 8.4K
TEMA104346 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่1 10 ม.1 11.5K
TEMA004342 คอมพิวเตอร์ ม.1-3 ชุดที่1 25 มัธยมต้น 93.2K
TEMA104331 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่2 10 ม.1 7.4K
TEMA104324 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 10 ม.1 13.7K
TEMA104319 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 10 ม.1 4.4K
TEMB003349 แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 6 10 ม.4 60.2K
TEMB003348 แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 5 10 ม.4 39.6K
TEMB003347 แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 4 15 ม.4 34.3K
TEMB003346 แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 3 10 ม.4 31.5K
TEMB003345 แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2 10 ม.4 28.5K
TEMB003344 แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1 10 ม.4 61.5K