ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 276 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPA011189 อาชีพ 6 ประถมต้น 30.2K
TEPA310965 พืชผักสวนครัว 10 ป.3 77.7K
TEMB510740 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ง31203 20 ม.5 36.5K
TEMA210626 สอบคอมเก็บคะแนน 20 ม.2 108.3K
TEPB410401 แบบทดสอบกลางภาค 16 ป.4 92K
TEPA310328 เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 10 ป.3 54.6K
TEPA310326 บทที่1 งานบ้าน 10 ป.3 51.6K
TEMA110305 ระบบเครือข่ายคอมพืิวเตอร์ ชั้น ม.1 20 ม.1 48.9K
TEPB610304 ซอฟต์แวร์(Software) ชั้น ป.5 20 ป.6 61.8K
TEPB510303 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5 20 ป.5 203K
TEPB410302 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4 20 ป.4 95.5K
TEPB410301 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้น ป.4 20 ป.4 240.9K
TEMB610277 สัญลักษณ์และวิธีการเขียนผังงาน (Flowchart) 10 ม.6 31.2K
TEMA310269 การทำงานของคอมพิวเตอร์ 10 ม.3 70.5K
TEMB010216 [O-NET] ระบบสารสนเทศแและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 9 มัธยมปลาย 25.3K
TEMB010211 [O-NET] การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 9 มัธยมปลาย 15.6K
TEMB010210 [O-NET] ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน 15 มัธยมปลาย 15.7K
TEMB010209 [O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 20 มัธยมปลาย 23.8K
TEMA010189 [O-NET] เรียนรู้กระบวนการทำงานและการดูแลบ้าน 22 มัธยมต้น 42.9K
TEMA010186 [O-NET] อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน 15 มัธยมต้น 59.7K
TEMA010184 [O-NET] การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6 มัธยมต้น 35.4K
TEMB610166 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10 ม.6 20.3K
TEMA010155 [O-NET] เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ 12 มัธยมต้น 49.8K
TEMB610073 รู้จักกับโปรแกรมมิ่งเบื้องต้น 10 ม.6 9.1K
TEMA209971 งานประดิษฐ์ ชั้น ม.2 10 ม.2 45.7K