ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 276 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPA011189 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.1-3 อาชีพ 6 ประถมต้น 31.1K
TEPA310965 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.3 พืชผักสวนครัว 10 ป.3 93.2K
TEMB510740 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ง31203 20 ม.5 40.3K
TEMA210626 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.2 สอบคอมเก็บคะแนน 20 ม.2 122K
TEPB410401 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่1 16 ป.4 112.1K
TEPA310328 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.3 เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 10 ป.3 61.8K
TEPA310326 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.3 งานบ้าน 10 ป.3 56.8K
TEMA110305 ระบบเครือข่ายคอมพืิวเตอร์ ม.1 20 ม.1 52.2K
TEPB610304 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์(Software) ป.5 20 ป.6 65.9K
TEPB510303 การงานอาชึพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ป.5 20 ป.5 220.8K
TEPB410302 การงานอาชึพและเทคโนโลยี องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ป.4 20 ป.4 103.1K
TEPB410301 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ป.4 20 ป.4 272.4K
TEMB610277 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 สัญลักษณ์และวิธีการเขียนผังงาน (Flowchart) 10 ม.6 34.7K
TEMA310269 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 การทำงานของคอมพิวเตอร์ 10 ม.3 77.3K
TEMB010216 [O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 ระบบสารสนเทศแและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 9 มัธยมปลาย 25.8K
TEMB010211 [O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 9 มัธยมปลาย 16.4K
TEMB010210 [O-NET] การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน 15 มัธยมปลาย 16.7K
TEMB010209 [O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 20 มัธยมปลาย 25.4K
TEMA010189 [O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 เรียนรู้กระบวนการทำงานและการดูแลบ้าน 22 มัธยมต้น 43.9K
TEMA010186 [O-NET] การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน 15 มัธยมต้น 61.7K
TEMA010184 [O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6 มัธยมต้น 36K
TEMB610166 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10 ม.6 22.9K
TEMA010155 [O-NET] การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ 12 มัธยมต้น 50.9K
TEMB610073 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 รู้จักกับโปรแกรมมิ่งเบื้องต้น 10 ม.6 10.4K
TEMA209971 การงานอาชึพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ม.2 10 ม.2 57.9K