ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 583 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMB613295 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 18.2K
THMB613291 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.6 26K
THMB613240 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2557 ชุดที่ 2 25 ม.6 24K
THMB613239 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2557 ชุดที่ 1 25 ม.6 8.9K
THMB613238 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2556 ชุดที่ 2 22 ม.6 7.7K
THMB613237 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2556 ชุดที่ 1 24 ม.6 9.9K
THMB613229 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2555 ชุดที่ 2 25 ม.6 14.3K
THMB613228 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2555 ชุดที่ 1 25 ม.6 7.6K
THPB413208 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง ภาษาถิ่น 12 ป.4 54.7K
THPB413207 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้สระ 20 ป.4 19.6K
THPB413152 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง อักษรสามหมู่ 15 ป.4 46.6K
THPB413151 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนจดหมาย 20 ป.4 37.1K
THPB413150 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การตั้งคำถามจากการฟังและการอ่าน 8 ป.4 20.6K
THPB413149 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง อ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนภาพ แผนภูมิ 10 ป.4 15.3K
THPB413148 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ 15 ป.4 10.5K
THPB413147 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การคัดลายมือ 8 ป.4 19.2K
THPB413146 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มารยาทในการเขียน 6 ป.4 24.4K
THPB413145 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนย่อความ 12 ป.4 19.2K
THPA313144 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำคล้องจอง 8 ป.3 169.8K
THPB413143 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง พระอภัยมณี 14 ป.4 35.5K
THPB413142 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน 12 ป.4 23.3K
THPB413141 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย 20 ป.4 25.7K
THPB413110 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่ใช้ บรร และ บัน นำหน้า 15 ป.4 16.9K
THPB413109 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม 10 ป.4 12.8K
THPB613098 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย (ปี 2554) ชุดที่ 2 14 ป.6 119.8K