ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 258 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB013002 ยาเสพติด 5 ประถมปลาย 74.4K
HEMB012790 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2553) ชุดที่2 22 ม.6 65.5K
HEMB012789 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2553) ชุดที่1 18 ม.6 28K
HEMB012788 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่3 15 ม.6 30.7K
HEMB012787 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่2 19 ม.6 15.6K
HEMB012768 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่1 16 ม.6 18.8K
HEMB012760 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่3 22 ม.6 15.5K
HEMB012759 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่2 22 ม.6 11.5K
HEMB012758 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่1 22 ม.6 17.5K
HEMA112739 ระบบประสาทเเละต่อมไร้ท่อ 5 ม.1 87.3K
HEPB512526 ยาเสพติด 7 ป.5 177.6K
HEPB612485 มาตรฐานชั้นปี ป.6 ชุด1 5 ป.6 216.5K
HEPB512133 ชีวิตมีค่า 5 ป.5 120.2K
HEPB611980 ความสำคัญของระบบภายในร่างกาย 10 ป.6 128.3K
HEPB611979 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2554) ชุดที่1 12 ป.6 155.3K
HEPB611976 ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ปี 2552 25 ป.6 106.6K
HEPA111947 รู้จักตัวเรา 10 ป.1 72K
HEMA111886 ยาเสพติด 10 ม.1 189.8K
HEMA111829 การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 10 ม.1 79.4K
HEMA111813 สมรรถภาพทางกาย 10 ม.1 88.7K
HEMA111798 วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริม สุขภาพ 10 ม.1 62.6K
HEMA111782 การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 10 ม.1 60.9K
HEMA111769 วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ 10 ม.1 87.6K
HEMA111543 สารเสพติด 10 ม.1 56.6K
HEPB611453 หมากรุก 5 ป.6 107K