หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 863 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB013514 CP-Meiji Tensai Pre-Test : วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 7.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA313348 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.3 23.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA313343 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.3 29.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613322 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 4 20 ม.6 13.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB613321 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 16 ป.6 76.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB613320 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 16 ป.6 48K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613319 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 3 20 ม.6 3.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613316 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 4.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613315 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.6 10K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613265 ข้อสอบวิชาสามัญ เคมี ปี 2555 ชุดที่ 2 9 ม.6 5.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613257 ข้อสอบวิชาสามัญ เคมี ปี 2555 ชุดที่ 1 25 ม.6 4.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613245 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 5 19 ม.6 6.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613244 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 4 19 ม.6 3.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613243 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 3 19 ม.6 2.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613242 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 2 19 ม.6 2.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613241 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 1 20 ม.6 4.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613225 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 5 20 ม.6 3.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613224 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 4 20 ม.6 1.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613223 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 3 20 ม.6 1.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613222 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 2 20 ม.6 1.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613221 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 1 20 ม.6 4.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613220 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2556 ชุดที่ 2 12 ม.6 1.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613219 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2556 ชุดที่ 1 13 ม.6 1.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613218 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 2 12 ม.6 1.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613217 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 1 13 ม.6 1.9K เริ่มทำข้อสอบ