ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 575 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB013513 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาไทย สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 97
THPB413434 แนวข้อสอบ เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1 20 ป.4 10
THPB413433 แนวข้อสอบ เรื่อง มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 20 ป.4 10
THPB413432 แนวข้อสอบ เรื่อง การผันวรรณยุกต์ 15 ป.4 8.8K
THPB413431 แนวข้อสอบ เรื่อง มาตราตัวสะกด 20 ป.4 14.1K
THPB413430 แนวข้อสอบ เรื่อง มารยาทในการอ่าน 8 ป.4 11K
THPB413429 แนวข้อสอบ เรื่อง การสะกดคำ 10 ป.4 9.1K
THPB413367 แนวข้อสอบ เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง 13 ป.4 11.1K
THPB413366 แนวข้อสอบ เรื่อง อักษรนำ 12 ป.4 5.2K
THPB413365 แนวข้อสอบ เรื่อง คำที่มีความหมายเหมือนกัน 10 ป.4 4.7K
THPB413364 แนวข้อสอบ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ 8 ป.4 3.7K
THPB413363 แนวข้อสอบ เรื่อง ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร 10 ป.4 4.9K
THPB413362 แนวข้อสอบ เรื่อง ลักษณนาม 15 ป.4 5.2K
THPB413361 แนวข้อสอบ เรื่อง กระบวนการเขียน 6 ป.4 4.7K
THMA313331 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ม.3 45.3K
THMA313330 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 16 ม.3 29K
THPB613317 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ป.6 151.2K
SCMB613314 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ป.6 49.4K
THMB613303 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4 25 ม.6 28K
THMB613299 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 3 25 ม.6 9.8K
THMB613295 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 7.4K
THMB613291 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.6 10.3K
THMB613240 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2557 ชุดที่ 2 25 ม.6 15.2K
THMB613239 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2557 ชุดที่ 1 25 ม.6 5.9K
THMB613238 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2556 ชุดที่ 2 22 ม.6 5K