หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 575 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB013513 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาไทย สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 97 เริ่มทำข้อสอบ
THPB413434 แนวข้อสอบ เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1 20 ป.4 10 เริ่มทำข้อสอบ
THPB413433 แนวข้อสอบ เรื่อง มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 20 ป.4 10 เริ่มทำข้อสอบ
THPB413432 แนวข้อสอบ เรื่อง การผันวรรณยุกต์ 15 ป.4 3.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413431 แนวข้อสอบ เรื่อง มาตราตัวสะกด 20 ป.4 5.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413430 แนวข้อสอบ เรื่อง มารยาทในการอ่าน 8 ป.4 4.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413429 แนวข้อสอบ เรื่อง การสะกดคำ 10 ป.4 4.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413367 แนวข้อสอบ เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง 13 ป.4 5.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413366 แนวข้อสอบ เรื่อง อักษรนำ 12 ป.4 2.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413365 แนวข้อสอบ เรื่อง คำที่มีความหมายเหมือนกัน 10 ป.4 2.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413364 แนวข้อสอบ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ 8 ป.4 1.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413363 แนวข้อสอบ เรื่อง ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร 10 ป.4 2.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413362 แนวข้อสอบ เรื่อง ลักษณนาม 15 ป.4 2.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413361 แนวข้อสอบ เรื่อง กระบวนการเขียน 6 ป.4 2.3K เริ่มทำข้อสอบ
THMA313331 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ม.3 35.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMA313330 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 16 ม.3 24.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB613317 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ป.6 128.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613314 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ป.6 49.4K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613303 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4 25 ม.6 19.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613299 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 3 25 ม.6 7.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613295 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 5.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613291 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.6 10.3K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613240 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2557 ชุดที่ 2 25 ม.6 12.2K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613239 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2557 ชุดที่ 1 25 ม.6 5.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613238 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2556 ชุดที่ 2 22 ม.6 3.4K เริ่มทำข้อสอบ