ประถมปลาย

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม. 1 วิชาวิทยาศาสตร์

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCPB013449

จำนวนข้อ

: 25 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 14 พ.ย. 60 เวลา 12:04 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/25
คำถาม :

นักเรียนทำการทดลองโดยการนำขวดพลาสติกแข็ง เจาะรูเล็ก ๆ ไว้ที่ข้างขวด ที่ปากขวดใส่ลูกโป่ง โดยพับปากลูกโป่งออกด้านนอก แล้วรัดปากลูกโป่งกับปากขวดให้แน่น จากนั้นดูดลมออกจากขวดทางรูเล็กๆ แล้วใช้นิ้วปิดรูไว้ทันที   ผลที่จะเกิดกับลูกโป่งควรเป็นตามข้อใด
 
 

2

ข้อที่ 2/25
คำถาม :

ทำการทดลองโดยนำขวดที่เหมือนกัน 3 ใบ คือขวด A, B และ C มาเจาะรูเล็ก ๆ ขนาดเท่ากันที่ด้านข้างของขวด ขวดละ 1 รู และแต่ละรูอยู่สูงจากก้นขวดเท่า ๆ กัน จากนั้นปิดรูแต่ละรูไว้ด้วยเทป แล้วเทน้ำใส่ขวดแต่ละใบจนท่วมตำแหน่งที่    เจาะรูไว้ทั้ง 3 ขวด โดยมีระดับความสูงของน้ำที่อยู่ในขวดแต่ละขวดไม่เท่ากัน แล้ววางขวดทั้ง 3 ใบไว้ที่ระดับเดียวกัน เมื่อดึงเทปที่ปิดรูไว้ออกพร้อมๆ กันทั้ง    3 รู พบว่า น้ำในขวด B พุ่งออกไปในแนวระดับได้ไกลที่สุด ถัดมาคือ C และ A ตามลำดับ   จากข้อมูลข้างบนนี้ ข้อใดเปรียบเทียบระดับความสูงของน้ำในขวด ก่อนที่จะดึงเทปออกได้ถูกต้อง (เรียงจากสูงไปต่ำ)
 

3

ข้อที่ 3/25
คำถาม :

เมื่อนำวัตถุ A มาใส่ในน้ำจะลอยอยู่ใต้ผิวน้ำดังรูป ก. และถ้านำของเหลว B ซึ่งไม่ละลายน้ำค่อย ๆ เทลงในน้ำจะเห็นแยกชั้นชัดเจนดังรูป ข.     ถ้านำวัตถุ A ใส่ในของเหลว B ที่มีปริมาตรเท่ากับน้ำในรูป ก. วัตถุ A จะอยู่ในสภาพตามข้อใด
 
 

4

ข้อที่ 4/25
คำถาม :

ทิ้งหินกลมก้อนหนึ่งลงในของเหลวที่ลึก หินกลมก้อนนี้จะค่อย ๆ จมลงจนถึงก้นภาชนะ ขณะที่ก้อนหินกลมอยู่ที่ 3 ตำแหน่ง คือ A B และ C ดังรูป   เมื่อพิจารณาตำแหน่งของหินกลมทั้ง 3 ตำแหน่ง ค่าแรงพยุงที่กระทำต่อหินกลมทั้งสามตำแหน่ง ข้อใดถูกต้อง
 
 

5

ข้อที่ 5/25
คำถาม :

ทดลองออกแรงผลักวัตถุก้อนหนึ่งให้เริ่มเคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน 3 ชนิด    คือ A B และ C ผลการทดลองพบว่า บนพื้นผิว A B และ C ต้องออกแรงผลัก     วัตถุ 10 15 และ 8 นิวตัน ตามลำดับ เปรียบเทียบพื้นผิวที่มีค่าแรงเสียดทาน เป็นไปตามข้อใด     
 

6

ข้อที่ 6/25
คำถาม :

ถ้าต้องการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสว่างจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น โดยทำช่องแสง เพิ่มเติมและไม่ให้มองเห็นทะลุภายในห้องน้ำ วัสดุข้อใดที่เหมาะสมสำหรับเลือก    ใช้ทำช่องแสง
 

7

ข้อที่ 7/25
คำถาม :

วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟ สายไฟ และวัสดุ A       ถ้าต้องการให้หลอดไฟติด วัสดุ A ที่ใช้ควรเป็นสิ่งของทั้งหมดในข้อใด
 

8

ข้อที่ 8/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น

9

ข้อที่ 9/25
คำถาม :

ใช้น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ เทลงบนหินก้อนหนึ่ง เกิดฟองแก๊สผุดขึ้นจากเนื้อหิน ก้อนหินนั้นเป็นหินชนิดใด
 

10

ข้อที่ 10/25
คำถาม :

ตารางระดับความแข็งของแร่ชนิดต่าง ๆ ในหิน เรียงลำดับจากน้อยไปมาก (ระดับ 1 ไป ระดับ 10)   พิจารณาจากตาราง ข้อสรุปเกี่ยวกับความแข็งของแร่ ข้อใดถูกต้อง
 

11

ข้อที่ 11/25
คำถาม :

วิธีการเพิ่มจำนวนพืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือข้อใด

12

ข้อที่ 12/25
คำถาม :

นักเรียนปลูกพืชชนิดหนึ่งในกระถาง จนกระทั่งเริ่มออกดอก ก่อนที่ดอกจะบาน หนึ่งวัน นักเรียนเอาถุงกระดาษครอบดอกเอาไว้หนึ่งดอกปิดปากถุงด้วยคลิปหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ เมื่อนักเรียนนำถุงกระดาษออก พบว่า ภายในดอกนี้ ติดผลและภายในผลมีเมล็ด       ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม       ก. ดอกของพืชชนิดนี้เป็นดอกสมบูรณ์เพศ       ข. พืชชนิดนี้สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ       ค. พืชชนิดนี้มีการถ่ายเรณูเกิดขึ้น       ข้อความในข้อใดที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนที่สุดสำหรับพืชชนิดนี้
 

13

ข้อที่ 13/25
คำถาม :

ตารางปริมาณแร่ธาตุในอาหาร 4 ชนิด     จากตาราง ถ้านักเรียนต้องการมีร่างกายสมส่วน กระดูกและฟันแข็งแรงนักเรียนจะเลือกรับประทานอาหารชนิดใด
 

14

ข้อที่ 14/25
คำถาม :

ตารางแสดงลักษณะบางประการของสัตว์ 4 ชนิด       พิจารณาจากตาราง ปลากัดมีลักษณะเหมือนกับสัตว์ชนิดใด
 

15

ข้อที่ 15/25
คำถาม :

การสำรวจพืชในโรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียนได้มีการแบ่งพืชออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้       กลุ่มที่     1    ได้แก่    หญ้า พุทธรักษา       กลุ่มที่     2    ได้แก่    ทานตะวัน ถั่วลิสง       กลุ่มที่     3    ได้แก่    เฟินข้าหลวงหลังลาย มอส       ข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกพืชเป็น 3 กลุ่มข้างต้น
 

16

ข้อที่ 16/25
คำถาม :

ในระบบนิเวศ จะมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ และมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และ    แหล่งสืบพันธุ์ เป็นต้น    แบบของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่แตกต่างกัน
 

17

ข้อที่ 17/25
คำถาม :

นักเรียนทำการทดลองโดยใช้เชือกผูกก้อนหินสีขาวหย่อนลงไปในสระน้ำทีละน้อยจนเริ่มมองไม่เห็นก้อนหิน แล้วจึงบันทึกผลโดยการวัดความยาวของเชือกจากก้อนหินถึงผิวน้ำ นักเรียนทำการทดลองที่สระน้ำ 2 แห่ง ในบริเวณใกล้เคียงกันได้ผลการทดลองวัดความยาวเชือกได้เท่ากับ 64 และ 81 เซนติเมตร สำหรับสระน้ำแห่งที่ 1 และ 2 ตามลำดับ   จากผลการทดลอง ในข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสภาพของสระน้ำ
 

18

ข้อที่ 18/25
คำถาม :

การรณรงค์ข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างจากข้ออื่น    

19

ข้อที่ 19/25
คำถาม :

ต้นพลูด่างที่ปลูกลงดิน แล้วให้เจริญเติบโตเลื้อยเกาะกำแพงหรือเกาะต้นไม้ใหญ่จะพบว่า ใบพลูด่างที่อยู่ใกล้ยอดมีขนาดใหญ่กว่าใบที่อยู่ไกลจากยอดหรืออยู่ใกล้    โคนต้น ซึ่งเป็นไปได้ว่า ตำแหน่งที่อยู่บนต้นและขนาดของใบพลูด่างมีความสัมพันธ์กัน   หากนักเรียนจะทำการทดลองหรือทำโครงงานเพื่อพิสูจน์ว่า “ตำแหน่งของ    ใบพลูด่างที่เกาะบนต้นไม้ใหญ่ และขนาดของใบพลูด่างมีความสัมพันธ์กัน” การระบุตัวแปรตามข้อใดถูกต้อง
 

20

ข้อที่ 20/25
คำถาม :

นำเทอร์โมมิเตอร์ไปแช่น้ำที่มีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แล้วใส่วัตถุร้อนที่มีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ชนิดต่าง ๆ ลงไป ดังภาพ     วัตถุร้อนชนิดใด ที่ทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นได้รวดเร็วที่สุด
 
 

21

ข้อที่ 21/25
คำถาม :

นำก้อนน้ำตาลที่มีมวลเท่ากันไปละลายในของเหลว 4 ชนิดที่มีปริมาตรและอุณหภูมิเท่ากัน บันทึกเวลาที่น้ำตาลละลายจนหมดก้อน ได้ผลดังแผนภูมิ     ของเหลวชนิดใดเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุด
 
 

22

ข้อที่ 22/25
คำถาม :

แก๊สที่เกิดขึ้นในข้อใด ไม่ได้เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

23

ข้อที่ 23/25
คำถาม :

เมื่อจำแนกสารออกเป็น 4 กลุ่ม ได้ดังนี้       การจำแนกสารนี้ใช้สมบัติในข้อใดเป็นเกณฑ์
 

24

ข้อที่ 24/25
คำถาม :

สาร 4 ชนิดมีลักษณะเป็นเกล็ดของแข็ง ที่มีสมบัติแตกต่างกัน ดังตาราง     เมื่อนำสารผสมของสาร 4 ชนิดไปกรองด้วยตะแกรงขนาดรู 0.9 มิลลิเมตร แล้วเอาสารผสมที่ค้างบนตะแกรงไปใส่น้ำในอ่างน้ำ จากข้อมูลการแยกสารผสมข้างต้น     ข้อความในข้อใดที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนที่สุด 1. แยกสาร A ออกจากสารผสมได้ เพราะมีความหนาแน่นสูงสุด   2. แยกสาร A และสาร B ออกจากกันไม่ได้ เพราะมีสมบัติการละลายน้ำได้ดีเหมือนกัน   3. แยกสาร A และสาร D ออกจากกันได้ เพราะมีสมบัติการละลายน้ำต่างกัน   4. แยกสาร B และสาร D ออกจากกันได้ เพราะมีสมบัติการละลายน้ำต่างกัน   5. แยกสาร C และสาร D ออกจากกันไม่ได้ เพราะมีขนาดเกล็ดใกล้เคียงกันมาก   6. แยกสาร C และสาร D ออกจากกันได้ เพราะมีความหนาแน่นต่างกัน
 

25

ข้อที่ 25/25
คำถาม :

โครงการทางสิ่งแวดล้อมข้อใดช่วยลดมลพิษทางอากาศโดยตรง ข้อความในข้อใดที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนที่สุด     1. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้       2. การรณรงค์ให้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนรถยนต์ส่วนบุคคล       3. ใช้พลังงานน้ำแทนพลังงานจากถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า       4. ทำการเกษตรผสมผสานที่ปลอดสารพิษ       5. ปลูกพืชหมุนเวียน โดยใช้พืชตระกูลถั่ว       6. นำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมัก
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน