ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 29 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMB412047 Correct stress 5 ม.4 29.9K
LAMB412041 Odd word out 5 ม.4 24.7K
LAMB411456 Unscramble1-3 13 ม.4 19.8K
LAMB411277 Tenses 25 ม.4 79.3K
LAMB411259 Irregular verbs 25 ม.4 20K
LAMB410614 Verb Agreement 10 ม.4 22K
LAMB410613 Relative Pronoun 10 ม.4 46.8K
LAMB410290 unscramble to make sentences 5 ม.4 11.1K
LAMB410231 Choose the correct group of words. 15 ม.4 11.6K
LAMB410230 Complete the sentences. 10 ม.4 17.1K
LAMB410197 Complete with has , have 5 ม.4 9.4K
LAMB410195 Complete with is , am are 5 ม.4 8.1K
LAMB410194 Comlete with Do. Does, don’t doesn’t 5 ม.4 7.1K
LAMB410193 Choose parts of the speech for these words. 10 ม.4 4.3K
LAMB410181 Complete with how much / how many 10 ม.4 5.8K
LAMB410180 Complete with a, an ,some,any 10 ม.4 10.4K
LAMB410169 Choose the type of the sentences. 10 ม.4 5K
LAMB410168 Choose the correct group of theses words. 25 ม.4 3K
LAMB410167 Questions from Survey to know your life about technology ( Mix 6 ) 10 ม.4 2.7K
LAMB410164 Think of technology 2 5 ม.4 2.2K
LAMB410147 Unscramble the questions. 5 ม.4 2.9K
LAMB410141 Think of technology 5 ม.4 1.6K
LAMB409898 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่6 15 ม.4 11.8K
LAMB409897 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่5 15 ม.4 6.5K
LAMB409896 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่4 20 ม.4 6.1K