ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 32 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPB512606 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 10 ป.5 91.9K
TEPB512430 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 เสื้อผ้า และการซ่อมแซมเสื้อผ้า 5 ป.5 82.1K
TEPB512225 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2 5 ป.5 52.9K
TEPB510303 การงานอาชึพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ป.5 20 ป.5 217.3K
TEPB501963 เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ ป.5 17 ป.5 181.5K
TEPB501961 เรื่อง เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย ป.5 10 ป.5 82.9K
TEPB501959 เรื่อง ก้าวไกลไปกับงานธุรกิจ ป.5 10 ป.5 44.9K
TEPB501957 เรื่อง งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ป.5 20 ป.5 77K
TEPB501955 เรื่อง ชำนาญการงานช่าง ป.5 10 ป.5 51.1K
TEPB501953 เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน ป.5 20 ป.5 78.8K
TEPB501951 เรื่อง งานบ้านน่ารู้ ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 65.6K
TEPB501949 เรื่อง งานบ้านน่ารู้ ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 84.1K
TEPB500914 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ ป.5 15 ป.5 169.6K
TEPB500913 เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ ป.5 17 ป.5 57.1K
TEPB500912 เรื่อง การติดต่อสื่อสาร ป.5 20 ป.5 22.7K
TEPB500911 เรื่อง ระบบการแลกเปลี่ยน ป.5 16 ป.5 8.3K
TEPB500910 งานธุรกิจ ป.5 14 ป.5 23.3K
TEPB500909 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ป.5 19 ป.5 25.2K
TEPB500908 วิชางานประดิษฐ์ ป.5 14 ป.5 38K
TEPB500907 เรื่อง ความรู้พื้นฐานงานช่าง ป.5 16 ป.5 17.5K
TEPB500906 เรื่อง สัตว์เลี้ยงของฉัน ป.5 15 ป.5 18.5K
TEPB500905 เรื่อง พืชผักสวนครัว ป.5 15 ป.5 45.5K
TEPB500904 เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านงานเกษตร ป.5 20 ป.5 51.3K
TEPB500891 วิชางานบ้าน ป.5 ชุดที่3 14 ป.5 19.9K
TEPB500890 วิชางานบ้าน ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 20.7K