หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 270 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEMA013026 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 3 20 มัธยมต้น 26.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA013013 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2 20 มัธยมต้น 14.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA013012 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 1 20 มัธยมต้น 26.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012847 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่2 19 ม.6 14.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012846 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่1 19 ม.6 9.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012845 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่2 12 ม.6 8.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012834 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่1 14 ม.6 7.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012826 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5 20 ม.6 8.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012824 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4 20 ม.6 4.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012822 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่3 20 ม.6 4.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012821 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่2 20 ม.6 4.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012819 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1 20 ม.6 7.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA212625 ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล 5 ป.2 22.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612624 Photoshop cs5 เบื้องต้น 5 ป.6 32.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB512606 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 10 ป.5 63.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612473 การเลี้ยงปลาสวยงาม 5 ป.6 48.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612462 แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2554 10 ป.6 53.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612461 ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ป.6 37.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612460 ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ป.6 29.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA312436 บทที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อใช้นำเสนองาน 10 ม.3 47.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB512430 เสื้อผ้า และการซ่อมแซมเสื้อผ้า 5 ป.5 55.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA312379 แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ม.3 55.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB512225 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2 5 ป.5 49.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612108 งานเกษตรน่ารู้ 10 ป.6 118.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB412105 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 5 ม.4 39K เริ่มทำข้อสอบ