หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 180 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARMB012818 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่2 16 ม.6 18K เริ่มทำข้อสอบ
ARMB012816 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่1 17 ม.6 9.1K เริ่มทำข้อสอบ
ARMB012807 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่2 16 ม.6 7K เริ่มทำข้อสอบ
ARMB012805 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่1 17 ม.6 9.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARMB012803 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่2 15 ม.6 8.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARMB012802 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่1 15 ม.6 5.8K เริ่มทำข้อสอบ
ARMB012794 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่2 20 ม.6 4.6K เริ่มทำข้อสอบ
ARMB012793 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่1 20 ม.6 5.1K เริ่มทำข้อสอบ
ARMB012792 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่2 20 ม.6 7.4K เริ่มทำข้อสอบ
ARMB012791 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่1 20 ม.6 4.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB412704 ข้อสอบศิลปะ ป4 วรรณะสี 10 ป.4 48.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA112471 ศิลปะ 5 ป.1 52.1K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB612445 สีตรงข้าม 6 ป.6 50.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB612435 แนวข้อสอบ O-NET ศิลปะ ปี 2554 10 ป.6 37K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB612434 ข้อสอบ O-NET ศิลปะ ปี 2552 21 ป.6 21.4K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB612351 ทัศนศิลป์ง่ายๆ 5 ป.6 61.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA111946 กำเนิดของเสียง 10 ป.1 25.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA111945 งานศิลป์ในชีวิตประจำวัน 10 ป.1 22.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA111944 สร้างสรรค์งานศิลป์ 10 ป.1 18.6K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA111943 ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ป.1 13.1K เริ่มทำข้อสอบ
ARMA211855 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 2 (ดนตรี) 10 ม.2 28.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB611854 แบบทดสอบประจำหน่วย 5 ป.6 26K เริ่มทำข้อสอบ
ARMA111847 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 1(ทัศนศิลป์) 10 ม.1 38.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARMA111844 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 2 (ดนตรี) 10 ม.1 16.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA211821 งานทัศนศิลป์และศิลปะ 10 ป.2 42.6K เริ่มทำข้อสอบ