ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 22 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB512526 ยาเสพติด 7 ป.5 180K
HEPB512133 ชีวิตมีค่า 5 ป.5 121.6K
HEPB502877 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่3 15 ป.5 147.7K
HEPB502875 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 115K
HEPB502873 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่1 20 ป.5 217.4K
HEPB502315 พลศึกษา ป.5 20 ป.5 89.4K
HEPB501297 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.5 15 ป.5 58.2K
HEPB501295 เรื่อง กีฬา ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 69.4K
HEPB501294 เรื่อง เกมและการละเล่น ป.5 20 ป.5 51.6K
HEPB501293 เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ป.5 20 ป.5 33.8K
HEPB501292 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 48.4K
HEPB501289 เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 38.7K
HEPB501288 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.5 20 ป.5 45.1K
HEPB501287 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 19.5K
HEPB501286 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 23.2K
HEPB500720 แนวข้อสอบพลศึกษา 15 ป.5 185.1K
HEPB500113 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 5 10 ป.5 25.7K
HEPB500111 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 4 10 ป.5 25K
HEPB500109 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 3 10 ป.5 17.5K
HEPB500108 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 2 10 ป.5 23.4K
HEPB500106 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 1 10 ป.5 23.9K
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) 30 ป.5 52.8K