ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 25 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEMB012760 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่3 22 ม.6 11.3K
HEPB602157 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.6 15 ป.6 99.4K
HEPB602155 เรื่อง กีฬา ป.6 15 ป.6 140.3K
HEPB602153 เรื่อง กิจกรรมเสริมสุขภาพ ป.6 20 ป.6 51.9K
HEPB602151 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 55.3K
HEPB602149 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 55K
HEPB602147 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 59.9K
HEPB602145 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 46.2K
HEPB602143 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.6 20 ป.6 75.2K
HEPB602141 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 43.6K
HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 69.9K
HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 108.6K
HEMB000760 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่12 20 มัธยมปลาย 17.7K
HEPB600721 แนวข้อสอบพลศึกษา 17 ป.6 374.4K
HEPB600146 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_5 10 ป.6 32.5K
HEPB600143 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_4 10 ป.6 27.2K
HEPB600142 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_3 10 ป.6 23.7K
HEPB600138 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_2 10 ป.6 19.5K
HEPB600135 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_1 10 ป.6 29.8K
HEPB600130 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 5 10 ป.6 27.3K
HEPB600126 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 4 10 ป.6 25.8K
HEPB600123 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 3 10 ป.6 23K
HEPB600119 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 2 10 ป.6 19.7K
HEPB600116 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1 10 ป.6 19.9K
HEPB600046 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 29 ป.6 38.8K