หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 258 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB013002 ยาเสพติด 5 ประถมปลาย 36.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012790 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2553) ชุดที่2 22 ม.6 34.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012789 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2553) ชุดที่1 18 ม.6 15.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012788 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่3 15 ม.6 17K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012787 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่2 19 ม.6 9.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012768 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่1 16 ม.6 12.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012760 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่3 22 ม.6 10.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012759 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่2 22 ม.6 7.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEMB012758 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่1 22 ม.6 12.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA112739 ระบบประสาทเเละต่อมไร้ท่อ 5 ม.1 64.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB512526 ยาเสพติด 7 ป.5 99.8K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB612485 มาตรฐานชั้นปี ป.6 ชุด1 5 ป.6 132.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB512133 ชีวิตมีค่า(ฉบับ1) 5 ป.5 82.8K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611980 ความสำคัญของระบบภายในร่างกาย 10 ป.6 111.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611979 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2554) ชุดที่1 12 ป.6 107.5K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611976 ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ปี 2552 25 ป.6 69.1K เริ่มทำข้อสอบ
HEPA111947 รู้จักตัวเรา 10 ป.1 45.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111886 ยาเสพติด 10 ม.1 136.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111829 การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 10 ม.1 65.1K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111813 สมรรถภาพทางกาย 10 ม.1 59.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111798 วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริม สุขภาพ 10 ม.1 40.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111782 การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 10 ม.1 38.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111769 วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ 10 ม.1 59K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111543 สารเสพติด 10 ม.1 38.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB611453 หมากรุก 5 ป.6 62.1K เริ่มทำข้อสอบ