ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 211 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA313378 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 4 โดยครูแพรไหม 15 ม.3 52K
SOMA313377 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 3 โดยครูแพรไหม 15 ม.3 12.4K
SOMA313376 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 2 โดยครูแพรไหม 20 ม.3 17.8K
SOMA313375 แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 1 โดยครูแพรไหม 20 ม.3 15.4K
SOMA313341 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 10 ม.3 40.6K
SOMA313340 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.3 20.7K
SOMA313338 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา 10 ม.3 20.3K
SOMA313336 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 พระพุทธศาสนา โดย ครูแพรไหม 10 ม.3 15.9K
SOMA313335 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 ประวัติศาสตร์ 10 ม.3 13K
SOMA313324 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 2 25 ม.3 9.8K
SOMA313323 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 1 20 ม.3 11.8K
SOMA313033 รอบรู้ภูมิศาสตร์ 10 ม.3 86.4K
SOMA312656 อเมริกาเหนือ ชุดที่2 10 ม.3 42.4K
SOMA312655 อเมริกาเหนือ ชุดที่1 10 ม.3 54.1K
SOMA112519 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ม.1 106.9K
SOMA112512 วันสำคัญทางศาสนา 5 ม.1 61.3K
SOMA112388 สถาบันการเงิน 5 ม.1 75.2K
SOMA012352 คำถามประวัติศาสตร์ไทย 10 มัธยมต้น 21.4K
SOMA012338 ประวัติศาสตร์ไทย 1 5 มัธยมต้น 13.6K
SOMA212318 เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์(อาณาจักรอยุธยา) 5 ม.2 67.5K
SOMA112257 รัฐโบราณในดินแดนไทย 5 ม.1 64.6K
SOMA012008 คำถามประวัติศาสตร์เอเชีย 10 มัธยมต้น 17.7K
SOMA311956 วัฒนธรรม 10 ม.3 65.5K
SOMA311921 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี 20 ม.3 38.6K
SOMA311908 พระสงฆ์ 20 ม.3 19.2K