หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 125 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB512542 สังคม เรื่อง ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 62K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB512393 อาณาจักรกรุงธนบุรี 10 ป.5 74.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB512252 ศาสนาในประเทศไทย 5 ป.5 61.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB512217 การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ป.5 43.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB512057 ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 44.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB510953 หลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรอง 5 ป.5 32.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB510818 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ 10 ป.5 34.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB510802 สหกรณ์ 10 ป.5 41.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB510772 อาณาจักรอยุธยาน่ารู้ 10 ป.5 42.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB510351 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ป.5 25 ป.5 72.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB510130 ความเป็นมาของท้องถิ่น 10 ป.5 39K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506613 ในหลวงกับการพัฒนา ป.5 11 ป.5 34.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506611 วันสำคัญของไทย ป.5 12 ป.5 40.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506609 สังคมไทยน่าอยู่ ป.5 10 ป.5 29K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506607 บรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อ ป.5 10 ป.5 14.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506600 ความสำคัญของเวลา ป.5 10 ป.5 13.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506599 การผลิตและการบริโภค ป.5 10 ป.5 30.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506598 ภูมิภาคของเรา ป.5 10 ป.5 35.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506597 ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนไทย ป.5 10 ป.5 14.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506596 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.5 10 ป.5 20.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506595 พัฒนาการทางด้านต่างๆ ในสมัยประวัติศาสตร์ ป.5 12 ป.5 19.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506594 ประวัติศาสตร์ชาติไทย ป.5 11 ป.5 31.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506578 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย ป.5 10 ป.5 17.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506577 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5 10 ป.5 13K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506576 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ป.5 10 ป.5 10.1K เริ่มทำข้อสอบ