ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 125 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB512542 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2 5 ป.5 83.2K
SOPB512393 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อาณาจักรกรุงธนบุรี 10 ป.5 114.9K
SOPB512252 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนาในประเทศไทย 5 ป.5 86.6K
SOPB512217 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ป.5 64.7K
SOPB512057 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 59.5K
SOPB510953 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรอง 5 ป.5 36.8K
SOPB510818 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ 10 ป.5 40K
SOPB510802 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สหกรณ์ 10 ป.5 53.8K
SOPB510772 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อาณาจักรอยุธยาน่ารู้ 10 ป.5 55K
SOPB510351 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 25 ป.5 79.6K
SOPB510130 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ความเป็นมาของท้องถิ่น 10 ป.5 55.1K
SOPB506613 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ในหลวงกับการพัฒนา 11 ป.5 39.2K
SOPB506611 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 วันสำคัญของไทย 12 ป.5 47.4K
SOPB506609 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สังคมไทยน่าอยู่ 10 ป.5 34.7K
SOPB506607 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 บรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อ 10 ป.5 17.2K
SOPB506600 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ความสำคัญของเวลา 10 ป.5 15.6K
SOPB506599 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การผลิตและการบริโภค 10 ป.5 41.2K
SOPB506598 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิภาคของเรา 10 ป.5 39.8K
SOPB506597 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนไทย 10 ป.5 17.6K
SOPB506596 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ป.5 26.5K
SOPB506595 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ในสมัยประวัติศาสตร์ 12 ป.5 22.6K
SOPB506594 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 11 ป.5 37.7K
SOPB506578 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 10 ป.5 20.6K
SOPB506577 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชดที่ 2 10 ป.5 19K
SOPB506576 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 10 ป.5 17.7K