ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 125 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB512542 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 62K
SOPB512393 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อาณาจักรกรุงธนบุรี 10 ป.5 88.4K
SOPB512252 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย 5 ป.5 68.8K
SOPB512217 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ป.5 48.9K
SOPB512057 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 49.6K
SOPB510953 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง หลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรอง 5 ป.5 32.6K
SOPB510818 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ 10 ป.5 34.7K
SOPB510802 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง สหกรณ์ 10 ป.5 45.6K
SOPB510772 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง อาณาจักรอยุธยาน่ารู้ 10 ป.5 46.6K
SOPB510351 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 25 ป.5 72.1K
SOPB510130 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น 10 ป.5 44K
SOPB506613 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง ในหลวงกับการพัฒนา 11 ป.5 36.2K
SOPB506611 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง วันสำคัญของไทย 12 ป.5 42.6K
SOPB506609 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง สังคมไทยน่าอยู่ 10 ป.5 30.7K
SOPB506607 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง บรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อ 10 ป.5 15.5K
SOPB506600 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง ความสำคัญของเวลา 10 ป.5 14.1K
SOPB506599 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง การผลิตและการบริโภค 10 ป.5 33.2K
SOPB506598 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง ภูมิภาคของเรา 10 ป.5 35.8K
SOPB506597 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนไทย 10 ป.5 15.4K
SOPB506596 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ป.5 22.8K
SOPB506595 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ในสมัยประวัติศาสตร์ 12 ป.5 20.5K
SOPB506594 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 11 ป.5 34K
SOPB506578 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 10 ป.5 17.2K
SOPB506577 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 10 ป.5 15.6K
SOPB506576 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 10 ป.5 13.1K