ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 125 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB512542 สังคม เรื่อง ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 62K
SOPB512393 อาณาจักรกรุงธนบุรี 10 ป.5 85.2K
SOPB512252 ศาสนาในประเทศไทย 5 ป.5 65.4K
SOPB512217 การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ป.5 46.7K
SOPB512057 ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 48.4K
SOPB510953 หลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรอง 5 ป.5 32.6K
SOPB510818 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ 10 ป.5 34.7K
SOPB510802 สหกรณ์ 10 ป.5 44.5K
SOPB510772 อาณาจักรอยุธยาน่ารู้ 10 ป.5 45.6K
SOPB510351 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ป.5 25 ป.5 72.1K
SOPB510130 ความเป็นมาของท้องถิ่น 10 ป.5 40.8K
SOPB506613 ในหลวงกับการพัฒนา ป.5 11 ป.5 35.6K
SOPB506611 วันสำคัญของไทย ป.5 12 ป.5 41.8K
SOPB506609 สังคมไทยน่าอยู่ ป.5 10 ป.5 30.1K
SOPB506607 บรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อ ป.5 10 ป.5 15.2K
SOPB506600 ความสำคัญของเวลา ป.5 10 ป.5 13.8K
SOPB506599 การผลิตและการบริโภค ป.5 10 ป.5 32K
SOPB506598 ภูมิภาคของเรา ป.5 10 ป.5 35.8K
SOPB506597 ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนไทย ป.5 10 ป.5 15K
SOPB506596 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.5 10 ป.5 22.1K
SOPB506595 พัฒนาการทางด้านต่างๆ ในสมัยประวัติศาสตร์ ป.5 12 ป.5 20.2K
SOPB506594 ประวัติศาสตร์ชาติไทย ป.5 11 ป.5 33.2K
SOPB506578 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย ป.5 10 ป.5 17.2K
SOPB506577 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5 10 ป.5 14.2K
SOPB506576 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ป.5 10 ป.5 12.1K