ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 202 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB613539 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 50 ม.6 1.7K
KA013530 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 58 ม.6 12.2K
SCMB613322 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 4 20 ม.6 22.4K
SCMB613319 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 3 20 ม.6 3.8K
SCMB613316 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 4.1K
SCMB613315 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.6 17.2K
SCMB613265 ข้อสอบวิชาสามัญ เคมี ปี 2555 ชุดที่ 2 9 ม.6 5.8K
SCMB613257 ข้อสอบวิชาสามัญ เคมี ปี 2555 ชุดที่ 1 25 ม.6 7.3K
SCMB613245 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 5 19 ม.6 8.6K
SCMB613244 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 4 19 ม.6 5K
SCMB613243 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 3 19 ม.6 3.9K
SCMB613242 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 2 19 ม.6 4.4K
SCMB613241 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 1 20 ม.6 6.4K
SCMB613225 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 5 20 ม.6 4.6K
SCMB613224 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 4 20 ม.6 3.8K
SCMB613223 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 3 20 ม.6 2.9K
SCMB613222 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 2 20 ม.6 2.4K
SCMB613221 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 1 20 ม.6 6.3K
SCMB613220 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2556 ชุดที่ 2 12 ม.6 3.1K
SCMB613219 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2556 ชุดที่ 1 13 ม.6 3K
SCMB613218 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 2 12 ม.6 2.1K
SCMB613217 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 1 13 ม.6 3.4K
SCMB612932 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 10 15 ม.6 30.7K
SCMB612929 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 9 15 ม.6 9.2K
SCMB612928 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 8 15 ม.6 8.8K