ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 29 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB412640 แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 3 5 ม.4 55K
SCMB412373 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 5 20 ม.4 28.1K
SCMB412366 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 4 18 ม.4 35.8K
SCMB412365 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 3 17 ม.4 19.4K
SCMB412350 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2 20 ม.4 25.5K
SCMB412349 แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1 20 ม.4 37.5K
SCMB411067 แนวข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ม. 4 ชุดที่ 6 15 ม.4 41.4K
SCMB411064 แนวข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ม. 4 ชุดที่ 5 16 ม.4 18.4K
SCMB411063 แนวข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ม. 4 ชุดที่ 4 20 ม.4 22.2K
SCMB411062 แนวข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ม. 4 ชุดที่ 3 15 ม.4 17.2K
SCMB411061 แนวข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ม. 4 ชุดที่ 2 15 ม.4 17.2K
SCMB411060 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์ ม. 4 ชุดที่ 1 20 ม.4 221.7K
SCMB410888 เคมี 5 ม.4 45.3K
SCMB410525 แบบฝึกหัด วิชาชีววิทยา ม. 4 เรื่อง ไบโอม (Biomes) 10 ม.4 21.2K
SCMB410478 แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ชุดที่ 1 5 ม.4 79.8K
SCMB400262 แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง พอลิเมอร์ ชุดที่ 2 12 ม.4 62.4K
SCMB400255 แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง พอลิเมอร์ ชุดที่ 1 10 ม.4 118K
SCMB400251 แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 2 12 ม.4 64.2K
SCMB400247 แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 1 10 ม.4 146.1K
SCMB400244 แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอม 10 ม.4 114.7K
SCMB400242 ปิโตรเลียม ชุด 2 13 ม.4 39.9K
SCMB400240 ปิโตรเลียม 10 ม.4 123.5K
SCMB400239 แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2 17 ม.4 56.4K
SCMB400238 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 5 10 ม.4 23.7K
SCMB400237 แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง ปิโตรเลียม ชุดที่ 4 10 ม.4 116.6K