ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 45 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB512644 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พืชและสัตว์น่ารู้ 6 ป.5 157.5K
SCPB512296 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ 10 ป.5 246.3K
SCPB511502 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง แรงและความดัน 5 ป.5 125.3K
SCPB511329 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง แรงเสียดทาน 5 ป.5 169.4K
SCPB511242 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 5 ป.5 66.1K
SCPB510966 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต 20 ป.5 106.1K
SCPB510799 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ 10 ป.5 100.8K
SCPB510787 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2 9 ป.5 77.6K
SCPB510683 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 9 5 ป.5 78.3K
SCPB510674 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง การผสมพันธุ์สัตว์ 6 ป.5 80.1K
SCPB510564 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 8 10 ป.5 102.6K
SCPB510556 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 5 ป.5 46.6K
SCPB510308 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พืช ชุดที่ 2 5 ป.5 60.5K
SCPB510235 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 5 ป.5 62.1K
SCPB510069 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 25 ป.5 60.2K
SCPB509998 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของดอกไม้ 15 ป.5 41.9K
SCPB504399 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พลังงานและสิ่งแวดล้อม 20 ป.5 43.9K
SCPB504370 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน 15 ป.5 76.1K
SCPB502887 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 7 18 ป.5 94.5K
SCPB502885 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 6 20 ป.5 49.5K
SCPB502883 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 5 20 ป.5 54.7K
SCPB502881 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 4 20 ป.5 74.1K
SCPB502879 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 3 20 ป.5 653.9K
SCPB02547 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1 5 ป.5 32.2K
SCPB02377 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พืช ชุดที่ 1 5 ป.5 52.4K