หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 45 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB512644 พืช สัตว์น่ารู้ 6 ป.5 109K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB512296 ลม ฟ้า อากาศ 10 ป.5 162.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB511502 แรงและความดัน(T) 5 ป.5 87.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB511329 แรงเสียดทาน ป.5 5 ป.5 108.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB511242 แรงและการเคลื่อนที่ 5 ป.5 55.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB510966 มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต 20 ป.5 74.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB510799 ความหลากหลายของสัตว์ 10 ป.5 70.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB510787 สารและสมบัติของสาร 9 ป.5 41.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB510683 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 5 ป.5 62K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB510674 สัตว์การผสมพันธุ์ 6 ป.5 64.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB510564 วิทยาศาสตร์ ป.5 10 ป.5 90.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB510556 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ป. 5 5 ป.5 29.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB510308 พืช 5 ป.5 50.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB510235 พันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิต 5 ป.5 43.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB510069 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 25 ป.5 43.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB509998 โครงสร้างและหน้าที่ของดอกไม้ 15 ป.5 30.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB504399 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 20 ป.5 34.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB504370 วัสดุในชีวิตรประจำวัน 15 ป.5 59.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB502887 วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่5 18 ป.5 82.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB502885 วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่4 20 ป.5 44.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB502883 วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่3 20 ป.5 46.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB502881 วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่2 20 ป.5 70.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB502879 วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่1 20 ป.5 571.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB02547 สสารพิชิต ป.5 5 ป.5 18.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB02377 พืช 5 ป.5 41.6K เริ่มทำข้อสอบ