ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 45 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB512644 พืช สัตว์น่ารู้ 6 ป.5 109K
SCPB512296 ลม ฟ้า อากาศ 10 ป.5 184.1K
SCPB511502 แรงและความดัน(T) 5 ป.5 94.2K
SCPB511329 แรงเสียดทาน ป.5 5 ป.5 116.4K
SCPB511242 แรงและการเคลื่อนที่ 5 ป.5 55.1K
SCPB510966 มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต 20 ป.5 79.3K
SCPB510799 ความหลากหลายของสัตว์ 10 ป.5 74.2K
SCPB510787 สารและสมบัติของสาร 9 ป.5 44.5K
SCPB510683 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 5 ป.5 65.2K
SCPB510674 สัตว์การผสมพันธุ์ 6 ป.5 66.9K
SCPB510564 วิทยาศาสตร์ ป.5 10 ป.5 94.2K
SCPB510556 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ป. 5 5 ป.5 31.1K
SCPB510308 พืช 5 ป.5 52.5K
SCPB510235 พันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิต 5 ป.5 45.2K
SCPB510069 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 25 ป.5 46.3K
SCPB509998 โครงสร้างและหน้าที่ของดอกไม้ 15 ป.5 32.6K
SCPB504399 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 20 ป.5 35.8K
SCPB504370 วัสดุในชีวิตรประจำวัน 15 ป.5 62.9K
SCPB502887 วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่5 18 ป.5 86.8K
SCPB502885 วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่4 20 ป.5 44.1K
SCPB502883 วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่3 20 ป.5 48.9K
SCPB502881 วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่2 20 ป.5 70.6K
SCPB502879 วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดที่1 20 ป.5 591.3K
SCPB02547 สสารพิชิต ป.5 5 ป.5 19.5K
SCPB02377 พืช 5 ป.5 43.4K