หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 82 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB413434 แนวข้อสอบ เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1 20 ป.4 10 เริ่มทำข้อสอบ
THPB413433 แนวข้อสอบ เรื่อง มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 20 ป.4 10 เริ่มทำข้อสอบ
THPB413432 แนวข้อสอบ เรื่อง การผันวรรณยุกต์ 15 ป.4 2.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413431 แนวข้อสอบ เรื่อง มาตราตัวสะกด 20 ป.4 5.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413430 แนวข้อสอบ เรื่อง มารยาทในการอ่าน 8 ป.4 4.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413429 แนวข้อสอบ เรื่อง การสะกดคำ 10 ป.4 4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413367 แนวข้อสอบ เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง 13 ป.4 5.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413366 แนวข้อสอบ เรื่อง อักษรนำ 12 ป.4 2.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413365 แนวข้อสอบ เรื่อง คำที่มีความหมายเหมือนกัน 10 ป.4 2.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413364 แนวข้อสอบ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ 8 ป.4 1.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413363 แนวข้อสอบ เรื่อง ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร 10 ป.4 2K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413362 แนวข้อสอบ เรื่อง ลักษณนาม 15 ป.4 2.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413361 แนวข้อสอบ เรื่อง กระบวนการเขียน 6 ป.4 2.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413208 แนวข้อสอบ เรื่อง ภาษาถิ่น 12 ป.4 29.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413207 แนวข้อสอบ เรื่อง การใช้สระ 20 ป.4 13.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413152 แนวข้อสอบ เรื่อง อักษรสามหมู่ 15 ป.4 28.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413151 แนวข้อสอบ เรื่อง การเขียนจดหมาย 20 ป.4 21.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413150 แนวข้อสอบ เรื่อง การตั้งคำถามจากการฟังและการอ่าน 8 ป.4 11.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413149 แนวข้อสอบ เรื่อง อ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนภาพ แผนภูมิ 10 ป.4 8.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413148 แนวข้อสอบ เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่างๆ 15 ป.4 5K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413147 แนวข้อสอบ เรื่อง การคัดลายมือ 8 ป.4 13.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413146 แนวข้อสอบ เรื่อง มารยาทในการเขียน 6 ป.4 13.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413145 แนวข้อสอบ เรื่อง การเขียนย่อความ 12 ป.4 8.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413143 แนวข้อสอบ เรื่อง พระอภัยมณี 14 ป.4 14.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413142 แนวข้อสอบ เรื่อง นิทานพื้นบ้าน 12 ป.4 7.5K เริ่มทำข้อสอบ