หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 131 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MB613480 ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 3 100 ม.6 80 เริ่มทำข้อสอบ
MB613460 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีนาคม 2554 150 ม.6 457 เริ่มทำข้อสอบ
MB613459 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ตุลาคม 2553 150 ม.6 245 เริ่มทำข้อสอบ
MB613458 แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2561 120 ม.6 19.6K เริ่มทำข้อสอบ
MB613457 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2554 103 ม.6 471 เริ่มทำข้อสอบ
MB613456 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2553 103 ม.6 69 เริ่มทำข้อสอบ
MB613455 แนวข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN) 100 ม.6 3.8K เริ่มทำข้อสอบ
MB613453 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2554 50 ม.6 266 เริ่มทำข้อสอบ
MB613452 แนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN) 45 ม.6 480 เริ่มทำข้อสอบ
MB613451 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2553 50 ม.6 250 เริ่มทำข้อสอบ
MB613450 ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 2 100 ม.6 474 เริ่มทำข้อสอบ
MB613447 ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 1 100 ม.6 3.7K เริ่มทำข้อสอบ
MB613373 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 6 12 ม.6 53 เริ่มทำข้อสอบ
MB613372 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 5 11 ม.6 231 เริ่มทำข้อสอบ
MB613371 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 4 13 ม.6 177 เริ่มทำข้อสอบ
KA013370 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ม.6 168 เริ่มทำข้อสอบ
MB613369 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ม.6 156 เริ่มทำข้อสอบ
MB613368 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ม.6 307 เริ่มทำข้อสอบ
MB613360 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 5 16 ม.6 10 เริ่มทำข้อสอบ
MB613359 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 4 16 ม.6 263 เริ่มทำข้อสอบ
MB613358 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 3 17 ม.6 25 เริ่มทำข้อสอบ
MB613357 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 2 25 ม.6 440 เริ่มทำข้อสอบ
MB613356 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 1 25 ม.6 1.8K เริ่มทำข้อสอบ
MB613206 ข้อสอบ PAT 2 ปี 2552 ชุดที่ 1 18 ม.6 790 เริ่มทำข้อสอบ
MB613205 ข้อสอบ PAT 4 ปี 2554 ชุดที่ 2 16 ม.6 285 เริ่มทำข้อสอบ