Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ตารางสอบ ข้อควรรู้ ระเบียบการเข้าห้องสอบ 9 วิชาสามัญ TCAS 63
03 ม.ค. 63
5,944 views
Favorite
Shares
0

การสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2563 จัดสอบโดย สทศ. เพื่อนำคะแนนที่ได้ใช้ในการยื่นเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 2, รอบที่ 3 และรอบที่ 5 ซึ่ง จัดสอบวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 เรามาเช็คตารางสอบ กติกาการเข้าห้องสอบ และดูตัวอย่างข้อสอบที่เราจะต้องเจอ หัวใจของวิชาสามัญคือเวลา เนื่องจากมีเวลาต่อข้อเพียง 3 นาที ต้องทำไวกาไว ตัดสินใจรวดเร็วและถูกต้อง 

 

9 วิชาสามัญ 
1. ภาษาไทย
2. สังคม
3. อังกฤษ
4. คณิตศาสตร์ 1
5. ฟิสิกส์
6. เคมี
7. ชีววิทยา
8. คณิตศาสตร์ 2
9. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการสอบ 9 วิชาสามัญ >> Click

 

คืนก่อนสอบ

- เตรียมบัตรแสดงตน บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย ให้พร้อม ใส่กระเป๋าไว้เลย กันลืม
- เช็คบัตรประจำตัวผู้สอบ ดูแผนที่สนามสอบ ศึกษาเส้นทางการเดินทาง
- จัดเตรียมชุด (ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเรียบร้อย)
- เตรียมดินสอ ปากกา กบเหลา ยางลบ 
- อย่าเครียด
- อย่านอนดึก

 

วันสอบ

- รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย ควรเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ
- ควรเผื่อเวลาในการเดินทางไว้สัก 2 ชั่วโมง เผื่อรถติดนะคะ
- ก่อนถึงเวลาเข้าห้องสอบ ไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะ 
- ทำสมาธิ ลดความตื่นเต้น 
- ไม่ควรอ่านเนื้อหาหน้าห้องสอบแล้ว ควรอ่านแค่สรุปสั้น ๆ 

 

การแต่งกาย

- ชุดนักเรียน (ม. 6)
- นักศึกษา (เด็กซิ่ว)
- ชุดสุภาพ (เทียบเท่า กศน. ปวช.)

 

หลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อเข้าห้องสอบ 

- บัตรประจำตัวประชาชน
- หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
- หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)

 

อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบได้

1. ปากกา
2. ดินสอดำ 2B 
3. ยางลบ
4. กบเหลาดินสอ
 

 

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

- ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรม ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
ให้นั่งสอบจนหมดเวลา หากมีเหตุจำเป็นให้แจ้งเหตุผลกับกรรมการคุมสอบ กรรมการจะพิจารณาเหตุผลตามความเหมาะสม

 

ข้อปฏิบัติพวกนี้ มีคนทำผิดกติกากันทุกปี อยากให้น้อง ๆ ระมัดระวังและควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด เพื่อตัวของน้อง ๆ เอง

 

คำแนะนำในห้องสอบ

- ตรวจสอบกระดาษคำตอบ
- เซ็นชื่อบนกระดาษคำตอบและใบเซ็นชื่อ โดยลายเซ็นต้องเหมือนกันทั้ง 2 แห่ง
- อ่านคำแนะนำในการทำข้อสอบแต่ละวิชาให้เข้าใจและตรวจสอบว่าได้ข้อสอบครบทุกหน้า
- ใช้ดินสอ 2B ระบายคำตอบลงบนกระดาษคำตอบให้เต็มวง ถ้าจะลบต้องลบให้สะอาด
- เชื่อฟังอาจารย์คุมสอบ

 

 

ปฏิทินกำหนดการการสอบ

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ : 17 มกราคม 2563
สอบ : 14 - 15 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ : 5 เมษายน 2563

 

ตารางสอบ

 

เฉลี่ยเวลาในการทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญ

 

คะแนนนำไปใช้รอบไหนบ้าง

คะแนน 9 วิสามัญ นำไปยื่น TCAS ในรอบ 2, 3 และ 5 แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ละรอบให้ความค่าน้ำหนักกับคะแนนไม่เท่ากัน 
- รอบ 2 โควตา โครงการส่วนใหญ่เป็นโควตา สอบสัมภาษณ์ หรือสอบวิชาเฉพาะ มีบางโครงการที่ใช้คะแนน วิชาสามัญ แต่ยังเป็นแค่ส่วนน้อย
- รอบ 3 รับตรงร่วมกัน รอบนี้จะเน้นใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT แล้วแต่คณะ/สาขาวิชากำหนด บางที่ใช้ 9 วิชาสามัญ กำหนดใช้มากที่สุด 7 วิชา 
- รอบ 5 รับตรงอิสระ เป็นรับตรงเก็บตก ทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง แต่ส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์เดียวกับ รอบ 3 และ รอบ 4 

**นอกจากที่จะต้องสอบเพื่อนำคะแนนไปยื่นแล้ว ในบางคณะ/สาขาวิชา มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำด้วยนะ ควรเช็คและเตรียมตัว ซ้อมทำคะแนนให้ถึงเป้าหมายก่อนสอบ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2563
รวมข้อสอบ และคลิปติว 9 วิชาสามัญ

Related Content