Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
สมัครสอบ GAT/PAT ปี 2563
11 ต.ค. 62
1,726 views
Favorite
Shares
0
เด็ก TCAS 63 พร้อมหรือยัง ?? กับสนามสอบ GAT/PAT ปี 2563 ที่กำลังจะมาถึง หลายคนคงกำลังเตรียมตัว และฝึกทำข้อสอบกันอย่างเข้มข้น เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝัน ติวกันอย่างดุเดือดแล้วอย่าลืมสมัครสอบ GAT/PAT เปิดรับสมัครวันที่ 25 พ.ย. - 9 ธ.ค. 62 ทางเว็บไซต์ สทศ. และจัดสอบวันที่ 22 - 25 ก.พ. 63 
 

 

GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป

แบ่งเป็น 2 พาร์ท คือ
1. GAT เชื่อมโยง ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 
2. GAT ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
 

PAT (Professional and Academic Aptitude Test) ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ

ความถนัด 7 วิชา
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
- PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
- PAT 7.2  ภาษาเยอรมัน
- PAT 7.3  ภาษาญี่ปุ่น
- PAT 7.4  ภาษาจีน
- PAT 7.5  ภาษาอาหรับ
- PAT 7.6  ภาษาบาลี
- PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
 

คะแนนนำไปใช้รอบไหนบ้าง

คะแนน GAT/PAT นำไปยื่น TCAS ในรอบ 2, 3, 4, 5 แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ละรอบให้ความค่าน้ำหนักกับคะแนนไม่เท่ากัน 
- รอบ 2 โควตา โครงการส่วนใหญ่เป็นโควตา สอบสัมภาษณ์ หรือสอบวิชาเฉพาะ มีบางโครงการที่ใช้คะแนน GAT/PAT แต่ยังเป็นแค่ส่วนน้อย
- รอบ 3 รับตรงร่วมกัน รอบนี้จะเน้นใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT แล้วแต่คณะ/สาขาวิชากำหนด บางที่ใช้ GAT/PAT อย่างเดียว บางที่ใช้ 9 วิชาสามัญ อย่างเดียว บางที่ใช้ทั้งสองอย่าง! 
- รอบ 4 Admission GAT/PAT คือหัวใจสำคัญของรอบนี้ ใครไม่มีคะแนน GAT บอกเลยว่า สมัครรอบนี้ไม่ได้ เพราะใช้ GAT ทุกสาขาวิชา! ส่วน PAT ตามคณะ/สาขากำหนด 
- รอบ 5 รับตรงอิสระ เป็นรับตรงเก็บตก ทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง แต่ส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์เดียวกับ รอบ 3 และ รอบ 4 
 
**นอกจากที่จะต้องสอบเพื่อนำคะแนนไปยื่นแล้ว ในบางคณะ/สาขาวิชา มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำด้วยนะ ควรเช็คและเตรียมตัว ซ้อมทำคะแนนให้ถึงเป้าหมายก่อนสอบ
 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 

ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT

ลงทะเบียน/สมัครสอบ 25 พ.ย. – 9 ธ.ค. 62
พิมพ์ใบสมัครสอบ ชําระเงินค่าสมัคร 25 พ.ย. – 10 ธ.ค. 62
(ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส)
ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน เลือกสนามสอบที่จะไปสอบ 25 พ.ย. – 11 ธ.ค. 62
ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ 25 พ.ย. – 11 ธ.ค. 62
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ 3 ม.ค. 63
จัดสอบ 22 – 25 ก.พ. 63
ประกาศผลสอบ 1 เม.ายน 2563

 

การสมัครสอบ 

สมัครผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
1. เข้าระบบ : เข้าระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT ได้ที่ หน้าหลัก : ระบบการสอบ GAT/PAT หรือ เมนูการจัดสอบ
 
2. ลงทะเบียน : ผู้สมัครสอบที่ยังไม่เคยลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผ่านใหม่ในการเข้าระบบ ให้เลือกเมนู ลงทะเบียน (รายใหม่) ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริง และกำหนดรหัสผ่าน 4 - 6 หลัก ในการเข้าระบบ ผู้สมัครชาวต่างชาติใช้เลขที่หนังสือเดินทางของตัวเองในการสมัครสอบ 
ในการเข้าระบบทุกครั้ง ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขหนังสือเดินทาง สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ และรหัสผ่าน 4 - 6 หลัก 
 
3. สมัครสอบ : เลือกเมนู เข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว) เมื่อเข้าระบบแล้ว ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นเลือกเมนู สมัครสอบ เลือกวิชาที่ต้องการสอบ เลือกเขต/อำเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ 
 
4. พิมพ์ใบจ่ายเงิน และชำระเงินค่าสมัครสอบ : ค่าสมัครสอบวิชาละ 140 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
 
5. สนามสอบ : ผู้ที่ต้องการสอบในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี เลือกสนามสอบที่ประสงค์จะไปสอบ ตามรายชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ปรากฏ ผู้ที่ต้องการสอบในจังหวัดอื่น ตรวจสอบการเลือกอำเภอ/จังหวัดที่จะไปสอบ ไม่ต้องเลือกสนามสอบ
 
6. การแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ และเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายวิชาสมัครสอบ : สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้เอง ตามกำหนด ยกเว้น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และความต้องการพิเศษ โดยผู้สมัครต้องส่งแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุุคคล พร้อมแนบหลักฐาน มายัง สทศ.
 
ส่วนผู้สมัครที่ดำเนินการสมัครสอบแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงิน สามารถสมัครสอบใหม่ และต้องพิมพ์ใบง่ายเงินใบล่าสุดไปชำเงินเท่านั้น แต่หากชำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัคร สมัครสอบเฉพาะวิชาที่ต้องเพิ่มเท่านั้น และพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระเงิน
 
7. การติดต่อ : หากพบปัญหา หรือ อยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ สทศ. ได้ตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศ
 
 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2563

Related Content