Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
นักเรียน เทียบเท่า ม. 6 คืออะไร
15 ก.ค. 62
2,635 views
Favorite
Shares
0

น้อง ๆ จะเห็นว่าคำว่า เทียบเท่า ม. 6 ในระเบียบการ TCAS เข้ามหาวิทยาลัย หรือระเบียบการรับสมัครสอบต่าง  ๆ เทียบเท่า คือ วุฒิการศึกษาของผู้ที่จบการศึกษาในระดับเดียวกันกับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เราจะเรียกว่า เทียบเท่า ม. 6 แล้ววุฒิอะไรบ้างที่เทียบเท่าในระดับเดียว ไปดูกันเลย

 

วุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า ม. 6 มีดังต่อไปนี้

กศน.

กศน. ย่อมาจาก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนแบบปกติ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบ ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ผู้ที่จบการศึกษาจาก กศน. ได้วุฒิเทียบเท่าระดับ ม. 6 สามารถนำวุฒิการศึกษานี้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้

 

ปวช.

ปวช. ย่อมาจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้ที่จบจากสถาบันอาชีวศึกษาต่าง ๆ หรือการเรียนสายอาชีพ จบ ปวช. 3 ได้วุฒิการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะเทียบเท่ากับ ม. 6 ในโรงเรียนสามัญ น้อง ๆ ใช้วุฒิ ปวช. ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้

 

จบจากต่างประเทศ

เทียบวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ นักเรียนที่เรียนต่างประเทศ ที่จบในระดับ Grade 12 เมื่อเทียบกับประเทศไทย จะอยู่ในระดับเดียวกันกับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถนำวุฒิการศึกษามาเทียบเพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้

 

สอบเทียบ (GED, GCSE, GCE)

GED เป็นระบบการสอบจากอเมริกา ผู้สอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป การเทียบเท่าระดับมัธยมตอนปลาย หรือ ม. 6 ผู้สอบจะต้องทำการสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด วุฒิต่างประเทศที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังมีอีกหลายตัวไม่ว่าจะเป็น IGCSE, GCE O-Level, A-Level, International Baccalaureate (IB) และวุฒิ High School จากประเทศอื่น ๆ

 

ข้อสงสัยในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย


ยื่นสมัคร TCAS ต้องสอบอะไรบ้าง

นักเรียนเทียบเท่า มีสิทธิ์เท่าเด็ก ม. 6 สมัครสอบได้ทุกอย่าง O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ ต่าง ๆ สมัครได้เลย สมัครสอบวิชาตามที่คณะ/สาขากำหนด

 

เทียบเท่า เข้าได้ทุกคณะไหม

เข้าได้ทุกคณะ แต่ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การคัดเลือกและเงื่อนไขของแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย แต่ละรอบ การสมัครยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต้องเช็คข้อมูลคุณสมบัติจากระเบียบการอย่างละเอียด

 

­เทียบเท่า เข้าแพทย์ได้ไหม

เทียบเท่า ม. 6 เข้าได้ค่ะ ยกเว้น นักเรียนที่ต่ำกว่าระดับชั้น ม. 6 ที่ใช้คะแนนเทียบ เช่น GED, GCSE, GCE ต้องเทียบเท่า ม. 6 ขึ้นไปเท่านั้น รับตรงของ กสพท เปิดโอกาสให้นักเรียนหลากหลายแผนการเรียน หรือเด็กซิ่ว ก็สมัครสอบเข้าแพทย์ได้

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปวช. ปวส. ต่อ ป.ตรี ที่ไหนได้บ้าง

Related Content