Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ปวช. ปวส. ต่อ ป.ตรี ที่ไหนได้บ้าง
04 มิ.ย. 62
3,634 views
Favorite
Shares
0

ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะมีวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วน ปวส. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คืออนุปริญญา เทียบเท่านักศึกษาชั้นปี 2 น้อง ๆ ที่จบสายอาชีพสามารถเรียนมหาวิทยาลัยได้ สามารถเข้าในระบบ TCAS ได้ทั้ง 5 รอบ แต่จะจำกัดคณะ/สาขา และมีคุณสมบัติอย่างไร สอบอะไรบ้าง ไปดูกันเลย
 

ปวช.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่า ม. 6

เช็คคุณสมบัติโครงการที่รับ ปวช.

คณะ/สาขาที่รับ ปวช. คุณสมบัติจะระบุไว้ว่า

- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- บางคณะ/สาขา มีระบุว่ารับเฉพาะประเภทช่างใดช่างหนึ่ง หรือ เน้นทางด้านใด

 

กลุ่มนักเรียนเทียบเท่า ม. 6 ได้แก่

1. กศน. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. เทียบวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากต่างประเทศ
4. นักเรียนที่สอบเทียบ ม. 6

คณะ/สาขา ระบุไว้แบบนี้ น้อง ๆ ปวช. สมัครได้เลยค่ะ แต่ก็มีบางที่ ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติม ในเรื่องของแผนการเรียน เน้นคณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์ เทียบหน่วยกิต

 

เช็คคะแนน

ในการเข้าระบบ TCAS ต้องมีคะแนนตามกำหนดของแต่ละรอบ
รอบ 1 Portfolio ไม่ใช้คะแนน แต่ต้องมีผลงานตามที่คณะ/สาขากำหนด
รอบ 2 โควตา คะแนนที่ใช้ สอบตรง O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ หรือคะแนนวัดความรู้ด้านอื่น ๆ ตามกำหนด
รอบ 3 รับตรงร่วมกัน คะแนนที่ใช้ สอบตรง O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ หรือคะแนนวัดความรู้ด้านอื่น ๆ ตามกำหนด
รอบ 4 แอดมิชชั่น คะแนนที่ใช้ O-NET GAT/PAT และ GPAX
รอบ 5 รับตรงอิสระ คะแนนที่ใช้ แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด เกณฑ์อาจจะเหมือนรอบ 2 – 4

 

ซึ่งคะแนนต่าง ๆ เหล่านี้ น้อง ๆ ปวช. สามารถสมัครสอบได้ ทุกอย่าง
 

O-NET

- ต้องสมัครเอง !! ที่เว็บ สทศ. ค่าสมัครฟรี ช่วงรับสมัคร ต้นพฤศจิกายน
- สมัครได้เฉพาะนักเรียนที่เรียนปีการศึกษาสุดท้าย (ปวช. 3) หากเป็นเด็กซิ่ว ไม่สามารถสมัครได้
- สอบให้ครบ ทั้ง 5 วิชา

 

GAT/PAT

- สมัครได้เองที่เว็บ สทศ. ค่าสมัคร วิชาละ 140 ช่วงรับสมัคร ธันวาคม
- สมัครสอบใหม่ได้ทุกปี 
- อายุคะแนน 2 ปี
- ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา สอบเฉพาะวิชาที่ใช้

 

9 วิชาสามัญ

- สมัครได้เองที่เว็บ สทศ. ค่าสมัคร วิชาละ 100 ช่วงรับสมัคร ธันวาคม
- สมัครสอบใหม่ได้ทุกปี 
- อายุคะแนน 1 ปี
- ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา สอบเฉพาะวิชาที่ใช้

 

สอบตรง 

สอบตรงกับทางมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันที่จัดสอบ โครงการที่มีสอบตรง ในระเบียบการจะระบุวันเวลาสมัครสอบ และวันสอบไว้

 

คะแนนวัดความรู้ด้านอื่น ๆ

เช่น TOEIC BMAT สอบตามกำหนดได้เลย และนำคะแนนปีล่าสุดมาใช้

 

มหาวิทยาลัยที่รับ ปวช.

รอบ 1 - 5 ทุกมหาวิทยาลัยเปิดรับ ปวช. หรือเทียบเท่า ม. 6 น้อง ๆ เช็คคุณสมบัติในระเบียบการแต่ละรอบได้เลย

 

มหาวิทยาลัยที่มีโครงการเฉพาะ ปวช.

มหาวิทยาลัยที่มีโครงการเฉพาะ ปวช. ส่วนใหญ่จะรับอยู่ในรอบ 1, 2 และ 5

- ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ม.เทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ
- สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- ราชภัฎ ทั่วประเทศ

 

คณะที่ ปวช. เข้าได้

เข้าได้เกือบทุกคณะ ยกเว้น คณะสายวิทยศาสตร์สุขภาพ เช่น ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัช สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

 

ปวช. เข้าแพทย์ได้

แพทย์ น้อง ๆ ปวช. เข้าได้ ใน TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ผ่านทาง กสพท แพทย์ รอบนี้เปิดกว้างมาก ๆ รับนักเรียนเทียบเท่า เด็กซิ่ว ทุกแผนการเรียน

 

ปวส.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปวส. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะมีวุฒิอนุปริญญา เท่ากับนักศึกษา ปี 2 น้อง ๆ ปวส. สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดยการเทียบโอน

 

เช็คคุณสมบัติ รับ ปวส.

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- บางคณะมีระบุว่ารับเฉพาะประเภทช่างใดช่างหนึ่ง หรือ เน้นทางด้านใด

 

มหาวิทยาลัยที่มีโครงการเฉพาะ ปวส.

ในรอบ 1,2 และ 5 มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัคร โครงการเฉพาะนักเรียน ปวส. รับเฉพาะหลักสูตรเทียบโอน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ
- สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- ราชภัฎ ทั่วประเทศ

 

คณะที่ ปวส. เข้าได้

คณะที่ตรงกับประเภทช่างที่เรียน สามารถเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเรียนต่อได้ และเก็บวิชาที่ได้เรียนใน ปี 1 - 2

 

การสมัคร TCAS

- TCAS รอบ 1 Portfolio สมัครผ่านมหาวิทยาลัย
- TCAS รอบ 2 โควตา สมัครผ่านมหาวิทยาลัย
- TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่าน My TCAS
- TCAS รอบ 4 แอดมิชชั่น สมัครผ่าน My TCAS
- TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ สมัครผ่านมหาวิทยาลัย

Related Content