Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รวมข้อสอบ O-NET ม. 6 พร้อมเฉลย
08 ม.ค. 62
145,842 views
Favorite
Shares
0

แบบทดสอบออนไลน์จาก ข้อสอบ และแนวข้อสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลย 

 

วิชาภาษาไทย

ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 5 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 5 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่

 

วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2550 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2549 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ปี 2549 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องการเคลื่อนที่และพลังงาน ปี 2549 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องสารและสมบัติของสาร ปี 2549 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2550 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2551 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่-พลังงาน ปี 2551 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องสารและสมบัติของสาร ปี 2551 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ปี 2551 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 5 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 6 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 7 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 8 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 9 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 10 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 5 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 6 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 7 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 8 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 9 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2551 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2551 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2550 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
 

วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2553 คลิกที่นี่ 
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2549 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ 
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2549 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ 
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ 
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ 
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ 
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 คลิกที่่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 6 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 7 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 8 คลิกที่นี่

 

วิชาภาษาอังกฤษ 

ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 5 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Vocabulary & Reading ปี 2559 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Speaking & Writing ปี 2559 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 5 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 5 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 6 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 7 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 8 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 9 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 10 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 11 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 12 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 5 คลิกที่นี่

 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 5 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ภูมิศาสตร์ คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ประวัติศาสตร์ คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 4 คลิกที่่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 5 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 5 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 5 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 6 คลิกที่นี่ 

 

มาเตรียมสอบ ทบทวนแนวข้อสอบ O-NET ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ติวฟรี ติวออนไลน์ ด้วยระบบ Upskill หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะบอกจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา มาทำให้คะแนน O-NET ของเราดีขึ้นกัน

ติวเตรียมสอบ O-NET ติวฟรี ติวออนไลน์ ด้วยระบบ Upskill ของ Trueplookpanya   คลิกที่นี่เลย

Related Content