Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เนื้อหาการสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
14 พ.ย. 59
86,900 views
Favorite
Shares
0การสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำคะแนนที่ได้ใช้ในการยื่นเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย ระบบรับตรง โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด วิชาสามัญ 9 วิชาได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, อังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา แต่ละวิชาออกเนื้อหาบทไหนบ้างไปดูเลย 

ภาษาไทย 50 ข้อ
1. การอ่าน

1.1 การวิเคราะห์จุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน
1.2 การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
1.3 การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ 
1.4 การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
1.5 การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
1.6 ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน
2. การเขียน
2.1 การลำดับข้อความ
2.2 การเรียงความ
2.3 การพรรณนา/บรรยาย/อธิบาย
2.4 การใช้เหตุผล
2.5 การแสดงทรรศนะ
2.6 การโต้แย้ง
2.7 การโน้มนาว
3. การพูด การฟัง
3.1 การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
3.2 การใช้ข้อความถามและตอบที่สัมพันธ์กัน
3.3 การวิเคราะห์น้ำเสียงของผู้พูด
3.4 การตีความ/อนุมาน/วิเคราะห์สาร/บุคลิกภาพของผู้พูดหรือผู้ฟัง
4. หลักการใช้ภาษา
4.1 การสะกดคำ
4.2 การใช้คำให้ถูกความหมาย
4.3 ประโยคกำกวม
4.4 ประโยคสมบูรณ์
4.5 ระดับภาษา
4.6 การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย
4.7 ชนิดของประโยคตามเจตนา
4.8 คำที่มีความหมายตรง/อุปมา
4.9 คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 
4.10 ราชาศัพท์

สังคม 50 ข้อ
1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
1.1 ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
1.2 การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
2.1 หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม การธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
2.2 การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เศรษฐศาสตร์
3.1 บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
3.2 สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
4. ประวัติศาสตร์
4.1 เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ เหตุการณ์ ต่าง ๆ
4.2 พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
4.3 ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและความเป็นไทย
5. ภูมิศาสตร์
5.1 โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
5.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อังกฤษ 80 ข้อ
1. Listening -Speaking Skills Situation dialogues
1.1 Everyday communication
2. Reading Skills Graph/chart/diagram/table
2.1 Academic
2.2 General
3. Writing skills Paragraph organization
3.1 Academic
3.2 General

คณิตศาสตร์ (1) 30 ข้อ
1. ความรู้พื้นฐาน
เซตและการดําเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น
2. ระบบจํานวนจริง
2.1 จํานวนเต็ม (ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น) การหารและขั้นตอนการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
2.2 จํานวนจริง การแก้สมการ และอสมการ ของพหุนามตัวแปรเดียว และในรูปค่าสัมบูรณ์
2.3 จํานวนเชิงซ้อน การดําเนินการของจํานวนเชิงซ้อน จํานวนเชิงซ้อน ในรูปเชิงขั้วและการหารากที่ n การแก้สมการพหุนามที่มีรากที่เป็น จํานวนเชิงซ้อน
3. เรขาคณิต
3.1 เรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง วงกลม วงรีพาราโบลา และไฮเปอร์-โบลาเวกเตอร์ เวกเตอร์ ใน 2 และ 3 มิติ การบวก ลบ คูณเชิงเส้น สเกลาร์ และการคูณเชิงเวกเตอร์
3.2 ตรีโกณมิติ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติและฟังก์ชันผกผัน สมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์ และไซน์
4. พีชคณิต
4.1 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ สมบัติของเมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนท์ การดําเนินการตามแถว การหาตัวแปรผกผันการคูณของเมทริกซ์ และการแก้ระบบสมการ
4.2 ฟังก์ชันเอกโพเนนเซียล เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวน ตรรกยะ สมบัติของเลขยกกําลัง ฟังก์ชันเอกโพเนนเซียล สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเซียล
4.3 ฟังก์ชันลอการิทึม ลอการิทึม และสมบัติของลอการิทึมสมการและอสมการลอการิทึม
5. ความน่าจะเป็นและสถิติ
5.1 ความน่าสนใจ วิธีการเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม ความน่าจะเป็น และกฎพื้นฐานที่สําคัญ
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล การวัดตําแหน่งที่และการวัดการกระจายของข้อมูล ความสัมพันธ์ ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และการกระจายของข้อมูล
6. แคลคูลัส
6.1 ลําดับและอนุกรม การลู่เข้าของลําดับและอนุกรม
6.2 ลิมิต และความต่อเนื่อง
6.3 อนุพันธ์และสมบัติของอนุพันธ์ ความชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ การประยุกต์
6.4 ปริพันธ์ปริพันธ์ไม่จํากัดเขต ปริพันธ์จํากัดเขต การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
7. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในสาระที่ 1- 6 เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ฟิสิกส์ 25 ข้อ
1. กลศาสตร์จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่แรงต้านการเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบมีคาบ (การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง) การหมุน สมดุลงาน-พลังงานโมเมนตัมและการชน
2. สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล คลื่น แสง เสียง
3. ไฟฟ้า
- ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
แม่หล็ก - แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนํา มอเตอร์/ไดนาโม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ฟิสิกส์ยุคใหม่ - แบบจําลองอะตอม ฟิสิกส์ควอนตัม สมการปฏิกิริยา นิวเคลียร์การสลายตัวของนิวเคลียส

เคมี 50 ข้อ
1. อะตอมและตารางธาตุ
2. พันธะเคมี
3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ
4. ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
5. ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7. สมดุลเคมี
8. กรด-เบส
9. ไฟฟ้าเคมี
10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
11. เคมีอินทรีย์
12. เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์และผลิตภัณฑ์
13. สารชีวโมเลกุล

ชีววิทยา 80 ข้อ
1. สิ่งมีชีวิตกับการดํารงชีวิต
1.1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
1.2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
1.3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
1.4 ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารให้ได้พลังงาน
1.5 ระบบหมุนเวียนเลือด
1.6 ระบบขับถ่าย
1.7 ระบบหายใจ
1.8 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
1.9 การรับรู้และการตอบสนอง
1.10 ระบบต่อมไร้ท่อ
1.11 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
1.12 ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
1.13 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
1.14 การสังเคราะห์ด้วยแสง
1.15 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
1.16 การตอบสนองของพืช
1.17 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1.18 ยีนและโครโมโซม
1.19 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
1.20 วิวัฒนาการ
1.21 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2.1 ดุลยภาพของระบบนิเวศ
2.2 ประชากรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
2.3 พฤติกรรมสัตว์
2.4 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

คณิตศาสตร์ (2) 30 ข้อ
1. จํานวนจริงและการดําเนินการ
1.1 จํานวนจริง
1.2 ค่าสัมบูรณ์ของจํานวนจริง
1.3 รากที่ n ของจํานวนจริง และเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ
1.4 การประมาณค่า
2. การวัด
อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนําไปใช้
3. พีชคณิต
3.1 เซตและการดําเนินการของเซต
3.2 การให้เหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัย
3.3 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
3.4 กราฟความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
3.5 สมการและอสมการตัวแปรเดียวของพหุนามดีกรีไม่เกินสอง
3.6 ลําดับ และอนุกรม เลขคณิต และเรขาคณิต
3.7 ลําดับ และการหาพจน์ทั่วไปของลําดับ
3.8 การนํากราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
4. ความน่าจะเป็น
4.1 การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
4.2 ค่ากลางของข้อมูล
4.3 การวัดการกระจายของข้อมูล
4.4 การวัดตําแหน่งที่ของข้อมูล
4.5 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
4.6 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 50 ข้อ
1. พันธุกรรม
2. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3. อยู่ดีมีสุข
4. อยู่อย่างปลอดภัย
5. ธาตุและสารประกอบ
6. ปฏิกิริยาเคมี
7. สารชีวโมเลกุล
8. ปิโตรเลียม
9. พอลิเมอร์
10. การเคลื่อนที่
11. แรงในธรรมชาติ
12. คลื่นกล
13. เสียง
14. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
15. พลังงานนิวเคลียร์
16. โครงสร้างโลก
17. การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
18. แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
19. ธรณีประวัติ
20. กําเนิดเอกภพ
21. ดาวฤกษ์
22. ระบบสุริยะ
23. เทคโนโลยีอวกาศ
24. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ข้อมูลจาก สทศ. Test Blueprint ข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 
ติวเตรียมสอบ ทบทวนเนื้อหาบทเรียน พร้อมฝึกทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ก่อนลงสู่สนามสอบจริง ได้ที่ www.trueplookpanya.com/9vicha​

Related Content