Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ
17 ก.ย. 63
848 views
Shares
0

รับตรง 64 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 

รับตรง 64 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ
848 views | 17 ก.ย. 63
ไม่ระบุ
26 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63
ไม่ระบุ
-

วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการโรงแรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- ไม่มีกำหนดเกรดขั้นต่ำ
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ 
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐม (ศาลายา-พุทธมณฑล) วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) โทร.034-964946 กด 101 หรือ 082-5601365
- ไม่เสียค่าสมัคร

เอกสารที่ต้องนำมา 
1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนของผู้สมัคร 1 ฉบับ
3.สำเนาใบปพ. ที่มีเกรด 4 หรือ 5 เทอม 1 ฉบับ
กำหนดการ
**เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป**
Related Content